Postawy języka TSQL

SELECT ##################################################
Podstawowe polecenie wyświetlające dane z podanej tabeli

SQL> select * from employee

EMPNO FIRSTNME   MIDINIT LASTNAME    WORKDEPT PHONENO HIREDATE  JOB   EDLEVEL SEX BIRTHDATE SALARY   BONUS    COMM
------ ------------ ------- --------------- -------- ------- ---------- -------- ------- --- ---------- ----------- ----------- -----------
000010 CHRISTINE  I    HAAS      A00   3978  01/01/1995 PRES     18 F  08/24/1963  152750.00   1000.00   4220.00
000020 MICHAEL   L    THOMPSON    B01   3476  10/10/2003 MANAGER    18 M  02/02/1978  94250.00   800.00   3300.00
000030 SALLY    A    KWAN      C01   4738  04/05/2005 MANAGER    20 F  05/11/1971  98250.00   800.00   3060.00
000050 JOHN     B    GEYER      E01   6789  08/17/1979 MANAGER    16 M  09/15/1955  80175.00   800.00   3214.00
...
200280 EILEEN    R    SCHWARTZ    E11   8997  03/24/1997 OPERATOR   17 F  03/28/1966  46250.00   500.00   2100.00
200310 MICHELLE   F    SPRINGER    E11   3332  09/12/1994 OPERATOR   12 F  04/21/1961  35900.00   300.00   1272.00
200330 HELENA        WONG      E21   2103  02/23/2006 FIELDREP   14 F  07/18/1971  35370.00   500.00   2030.00
200340 ROY     R    ALONZO     E21   5698  07/05/1997 FIELDREP   16 M  05/17/1956  31840.00   500.00   1907.00

 42 record(s) selected.

ORDER BY ###############################################
Sortuje wyświetlane dane po podanej kolumnie. Można sortować malejąco DESC lub rosnąco ASC

SQL> select FIRSTNME, LASTNAME, PHONENO, BIRTHDATE, SALARY from employee where PHONENO IN (3490,1682,8953,0672) ORDER BY FIRSTNME DESC

FIRSTNME   LASTNAME    PHONENO BIRTHDATE SALARY
------------ --------------- ------- ---------- -----------
JENNIFER   LUTZ      0672  03/19/1978  49840.00
MARILYN   SCOUTTEN    1682  02/21/1979  51340.00
REBA     JOHN      0672  03/19/1978  69840.00
SYBIL    JOHNSON     8953  10/05/1976  47250.00
VINCENZO   LUCCHESSI    3490  11/05/1959  66500.00

 5 record(s) selected.

Sortowanie wielokrotne malejąco wg daty i rosnąco wg wagi
SQL> select orderid, custid, orderdate, shipcity
from Sales.Orders
order by orderdate desc, freight asc

orderid   custid   orderdate        shipcity
----------- ----------- ----------------------- ---------------
11075    68     2008-05-06 00:00:00.000 Geneve
11077    65     2008-05-06 00:00:00.000 Albuquerque
11074    73     2008-05-06 00:00:00.000 Kobenhavn
...
10250    34     2006-07-08 00:00:00.000 Rio de Janeiro
10249    79     2006-07-05 00:00:00.000 Münster
10248    85     2006-07-04 00:00:00.000 Reims

(830 row(s) affected)

ALIAS ###################################################
Służą do zmiany nazwy wyświetlanej kolumny na nazwę własną. Uwaga! Niektóre bazy (DB2) nie rozpoznają aliasów w nawiasach i cudzyslowiach.

SQL> select FIRSTNME as [imie], LASTNAME 'nazwisko' from employee

IMIE     NAZWISKO
------------ ---------------
CHRISTINE  HAAS
MICHAEL   THOMPSON
SALLY    KWAN
JOHN     GEYER
...
EILEEN    SCHWARTZ
MICHELLE   SPRINGER
HELENA    WONG
ROY     ALONZO

 42 record(s) selected.

WHERE ##################################################
Jest to wyrażenie dzieki któremu możemy wyszukiwać dane w tabelach. Po tym wyrażeniu musi nastąpić jakiś warunek którego spełnienie spowoduje wyświetlenie danych

SQL> select FIRSTNME, LASTNAME FROM employee WHERE LASTNAME = 'SCHWARTZ'

AND i OR #################################################
Czasami występuje konieczność połączenia dwóch warunków. Stosujemy wtedy warunki AND (i) oraz OR (lub).
W pierwszym przypadku zostaną wyświetlone dane spełniające oba warunki a w drugim przypadku jeden lub drugi.

SQL> select FIRSTNME, LASTNAME FROM employee WHERE FIRSTNME = 'JOHN' AND LASTNAME='SMITH';

db2 => select FIRSTNME, LASTNAME FROM employee WHERE FIRSTNME = 'JOHN' OR LASTNAME='SMITH';

W warunkach mozemy stosować znaki =, lub je np łączyć (=>,= 20 AND IdKlienta < 100;

BETWEEN ###############################################
Służy do wyszukiwania wierszy którcyh wartości należą do podanego przedziału

SQL> SELECT firstnme, lastname, phoneno, birthdate, salary FROM employee WHERE salary BETWEEN 70000 AND 90000

FIRSTNME   LASTNAME    PHONENO BIRTHDATE SALARY
------------ --------------- ------- ---------- -----------
JOHN     GEYER      6789  09/15/1955  80175.00
IRVING    STERN      6423  07/07/1975  72250.00
EILEEN    HENDERSON    5498  05/15/1971  89750.00
THEODORE   SPENSER     0972  12/18/1980  86150.00
DELORES   QUINTANA    4578  09/15/1955  73800.00

 5 record(s) selected.

IN ######################################################
Służy do wyszukiwania wierszy w tabelach posiadających podane wartości

SQL> select FIRSTNME, LASTNAME, PHONENO, BIRTHDATE, SALARY from employee where PHONENO IN (3490,1682,8953,0672)

FIRSTNME   LASTNAME    PHONENO BIRTHDATE SALARY
------------ --------------- ------- ---------- -----------
VINCENZO   LUCCHESSI    3490  11/05/1959  66500.00
MARILYN   SCOUTTEN    1682  02/21/1979  51340.00
JENNIFER   LUTZ      0672  03/19/1978  49840.00
SYBIL    JOHNSON     8953  10/05/1976  47250.00
REBA     JOHN      0672  03/19/1978  69840.00

 5 record(s) selected.

LIKE ####################################################
Służy do wyszukiwania wzorców (danych tekstowych) w podanych tabelach

SQL> select FIRSTNME, LASTNAME, PHONENO, BIRTHDATE, SALARY from employee where FIRSTNME like 'C%'

FIRSTNME   LASTNAME    PHONENO BIRTHDATE SALARY
------------ --------------- ------- ---------- -----------
CHRISTINE  HAAS      3978  08/24/1963  152750.00

 1 record(s) selected.

Przy stosowaniu warunków WHERE i ciągów znaków zaleca się stosowanie znaku N. Szczególnie gdy w tabelach znajdują się znaki narodowe (ąśćź itd). Znak N przed ciągiem 'Spain’ zamienia tekst na UNICODE, bez N jest zamieniany na kod ASCII i może błędnie pokazywać dane. Zalecane jest stosowanie przy ciągach tekstowych

SQL> select FIRSTNME, LASTNAME FROM employee WHERE LASTNAME = N'SCHWARTZ'

FIRSTNME   LASTNAME
------------ ---------------
EILEEN    SCHWARTZ

 1 record(s) selected.

Dolna kreska zastepuje jeden znak
SQL> select firstname from hr.Employees where firstname like '__ria'

firstname
----------
Maria

(1 row(s) affected)

Składające się z czterech znaków:
SQL> select firstname from hr.Employees where firstname like '____'

Kończące się na literę A:
SQL> select firstname from hr.Employees where firstname like '%a'

firstname
----------
Sara
Maria
Zoya

(3 row(s) affected)

Dane mające literę A w środku wyrazu:
SQL> select firstname from hr.Employees where firstname like '%a%'

firstname
----------
Sara

(1 row(s) affected)

Zaczynające się od podanych liter i składające się z trzech znaków i mające więcej niż 5 znaków

SQL> SELECT IdOsoby,Imie,Nazwisko,Wzrost FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE '[JKL]___%'

Kończące się na podane litery

SQL> SELECT IdOsoby,Imie,Nazwisko,Wzrost FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE '%[ak]'

Warunek dotyczący wartości dziesiętnych. Uwaga! Stosujemy kropki oddzielające jednostki od liczb dziesietnych

SQL> SELECT Imie+Nazwisko as Dane, Wzrost FROM Osoby WHERE Wzrost BETWEEN 1.60 AND 1.80;

Odrocenie kolejnosci znakow w rekordzie
SQL> select firstname from hr.Employees where reverse(firstname) like 'a%'

firstname
----------
Sara
Maria
Zoya

(3 row(s) affected)

TOP #####################################################
Wyświetla podaną liczbę pierwszych wierszy w tabeli. Uwaga! Na maszynach wielokorowych dane moga być to dane losowe !!

SQL> select top(5) orderid, custid, orderdate ,shipcity from Sales.Orders;

orderid   custid   orderdate        shipcity
----------- ----------- ----------------------- ---------------
10248    85     2006-07-04 00:00:00.000 Reims
10249    79     2006-07-05 00:00:00.000 Münster
10250    34     2006-07-08 00:00:00.000 Rio de Janeiro
10251    84     2006-07-08 00:00:00.000 Lyon
10252    76     2006-07-09 00:00:00.000 Charleroi

(5 row(s) affected)

Można też wyświetlać procentowo (np 10 procent tabeli)

SQL> select top(10) percent orderid, custid, orderdate , shipcity from Sales.Orders;

orderid   custid   orderdate        shipcity
----------- ----------- ----------------------- ---------------
10248    85     2006-07-04 00:00:00.000 Reims
10249    79     2006-07-05 00:00:00.000 Münster
10250    34     2006-07-08 00:00:00.000 Rio de Janeiro
...
10328    28     2006-10-14 00:00:00.000 Lisboa
10329    75     2006-10-15 00:00:00.000 Lander
10330    46     2006-10-16 00:00:00.000 Barquisimeto

(83 row(s) affected)

Na jego podstawie można utworzyć widoki. Pozwala na zastosowanie ORDER przy tworzeniu widoku
Normalnie nie można tego stosować. Eksportujemy 100% tabeli do widoku

SQL> create view Sales.MyOrders as
select top(100) percent * from Sales.Orders
order by orderdate desc, freight asc

Command(s) completed successfully.

Wyświetlamy widok
SQL> select orderid, orderdate, freight, shipcity from Sales.MyOrders

orderid   orderdate        freight        shipcity
----------- ----------------------- --------------------- ---------------
10248    2006-07-04 00:00:00.000 32,38         Reims
10249    2006-07-05 00:00:00.000 11,61         Münster
10250    2006-07-08 00:00:00.000 65,83         Rio de Janeiro
...
11075    2008-05-06 00:00:00.000 6,19         Geneve
11076    2008-05-06 00:00:00.000 38,28         Marseille
11077    2008-05-06 00:00:00.000 8,53         Albuquerque

(830 row(s) affected)

LIMIT ################################################
Za jej pomocą ograniczamy liczbę wyświetlanych wierszy:

sql> select * from testbaza1.testtable1 limit 1;

+----+-----------+----------+--------------------+
| id | firstname | lastname | email       |
+----+-----------+----------+--------------------+
| 1 | Anna   | Nowak  | anna.nowak@mail.pl |
+----+-----------+----------+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)

DECLARE ################################################
Za jej pomocą deklarujemy zmianne które potem możemy wykorzystać w zapytaniach

SQL> declare @wiek int;
set @wiek = 125;
select @wiek as wiek;

wiek
-----------
125

1 record(s) selected.

Można też od razu zadeklarować i przypisać wartość

declare @rok int = 1410;

lub przypiąć je za pomocą polecenie SELECT

select @data1 = year(getdate());

CONCAT #################################################
Wartości w tabelach możemy łączyć ze sobą jeśli są tego samego typu.

SQL> select FIRSTNME + ' ' + LASTNAME as [imie i nazwisko] from employee order by [imie i nazwisko]

imie i nazwisko
-------------------------------
Don Funk
Judy Lew
Maria Cameron
...
Sven Buck
Yael Peled
Zoya Dolgopyatova

(9 row(s) affected)

Służy do łączenia dwóch lub więcej kolumn w jedną całość
SQL> select concat(FIRSTNME,' ',LASTNAME) as nazwa from employee

NAZWA
---------------------------
CHRISTINE HAAS
MICHAEL THOMPSON
SALLY KWAN
JOHN GEYER
...
EILEEN SCHWARTZ
MICHELL ESPRINGER
HELEN AWONG
ROY ALONZO

 42 record(s) selected.

W niektórych bazach sumowanie wartości i NULLa za pomocą plusów daje wynik NULL (MsSQL od wersji 2012)
SQL> select FIRSTNME+' '+null as wynik from HR.Employees

wynik
------------
NULL
NULL
NULL
...
NULL
NULL
NULL

(9 row(s) affected)

Sumowanie wartości i NULLA nie zwraca NULL’a w przypadku stosowania CONCAT’a (po prostu wstawia pusty znak)
select concat(FIRSTNME,null,'!') from HR.Employee

WITH TIES ###############################################
To wyświetlenie 10 wierszy wraz z wierszami o takiej samej wartości jak w wartości ORDER
(ORDER musi byc inaczej nie zadziała)

SQL> select top(10) with ties orderid, custid, orderdate from Sales.Orders order by shipperid

orderid   custid   orderdate
----------- ----------- -----------------------
10249    79     2006-07-05 00:00:00.000
10251    84     2006-07-08 00:00:00.000
10258    20     2006-07-17 00:00:00.000
...
11065    46     2008-05-01 00:00:00.000
11070    44     2008-05-05 00:00:00.000
11071    46     2008-05-05 00:00:00.000

(249 row(s) affected)

Powyższe zapytanie zwraca 249 wierszy. Niżej tylko 10 wierszy

SQL> select top(10) orderid, custid, orderdate from Sales.Orders

orderid   custid   orderdate
----------- ----------- -----------------------
10248    85     2006-07-04 00:00:00.000
10249    79     2006-07-05 00:00:00.000
10250    34     2006-07-08 00:00:00.000
...
10255    68     2006-07-12 00:00:00.000
10256    88     2006-07-15 00:00:00.000
10257    35     2006-07-16 00:00:00.000

(10 row(s) affected)

OFFSET ##################################################
Wyswietlenie po okreslonej liczbie wierszy (stronicowanie rekordow). Pierwszych 10 rekordow od 0 do 10 (musi byc ORDER BY… !!!)
SQL> select
orderid,
custid,
empid,
orderdate
from Sales.Orders
order by orderdate desc, freight asc
offset 0 rows fetch first 10 rows only

Pominiecie 50 rekordow i wyswietlenie kolejnych 30 (od 51 do 60)

SQL> select
orderid,
custid,
empid,
orderdate
from Sales.Orders
order by orderdate desc, freight asc
offset 50 rows fetch first 20 rows only

Inny zapis z wykorzystaniem zmiennych

SQL> declare @page int = 2 -- numer strony z danymi
declare @offset int = 25 -- liczba wierszy na stronie
select
orderid,
custid,
empid,
orderdate
from Sales.Orders
order by orderdate desc, freight asc
offset (@page-1) * @offset rows fetch first @offset rows only

FETCH ##################################################
Polecenie FETCH zwraca określoną liczbę wierszy z podanej tabeli.

SQL> select FIRSTNME, LASTNAME, PHONENO, BIRTHDATE, SALARY from employee fetch first 5 rows only

FIRSTNME   LASTNAME    PHONENO BIRTHDATE SALARY
------------ --------------- ------- ---------- -----------
CHRISTINE  HAAS      3978  08/24/1963  152750.00
MICHAEL   THOMPSON    3476  02/02/1978  94250.00
SALLY    KWAN      4738  05/11/1971  98250.00
JOHN     GEYER      6789  09/15/1955  80175.00
IRVING    STERN      6423  07/07/1975  72250.00

 5 record(s) selected.

GROUP BY … HAVING #######################################
Łączy kilka wierszy w jeden na podstawie wartości jednej lub kilku kolumn.
Dla lepszego zrozumienia wyświetlimy najpierw całą tabelę Employee

SQL> select FIRSTNME, LASTNAME, WORKDEPT, SALARY from employee

FIRSTNME   LASTNAME    WORKDEPT SALARY
------------ --------------- -------- -----------
CHRISTINE  HAAS      A00    152750.00
MICHAEL   THOMPSON    B01     94250.00
SALLY    KWAN      C01     98250.00
JOHN     GEYER      E01     80175.00
...
EILEEN    SCHWARTZ    E11     46250.00
MICHELLE   SPRINGER    E11     35900.00
HELENA    WONG      E21     35370.00
ROY     ALONZO     E21     31840.00

 42 record(s) selected.

Teraz pogrupujemy sprzedaż (SALARY) zgodnie z numerem departamentu (WORKDEPT)

SQL> SELECT workdept, SUM(salary) AS total_salary FROM employee GROUP BY workdept

WORKDEPT TOTAL_SALARY
-------- ---------------------------------
A00               354250.00
B01                94250.00
C01               308890.00
D11               646620.00
D21               358680.00
E01                80175.00
E11               317140.00
E21               282520.00

 8 record(s) selected.

SQL> SELECT workdept, SUM(salary) AS total_salary FROM employee GROUP BY workdept HAVING workdept like 'A%'
(sprawdzić bo coś nie działa)

CASE ##################################################
Używamy jej jeśli chcemy uzależnić wykonywane operacje od zwróconej wartości

SQL> select FIRSTNME, LASTNAME, SALARY from employee fetch first 5 rows only

FIRSTNME   LASTNAME    SALARY
------------ --------------- -----------
CHRISTINE  HAAS       152750.00
MICHAEL   THOMPSON      94250.00
SALLY    KWAN        98250.00
JOHN     GEYER       80175.00
IRVING    STERN       72250.00

 5 record(s) selected.

SQL> select distinct LASTNAME
CASE SALARY
WHEN 94200 THEN '94.200 zł'
WHEN 80175 THEN '80.175 zł';
ELSE 'inna'
END AS commnent
FROM employee

I jeszcze drugi sposób na ALIAS

SQL> select distinct
categoryid as [ID],
Kategoria = case categoryid
when 1 then 'Obuwie'
when 2 then 'Czapki'
when 3 then 'Odziez'
else 'nieznany' -- jesli nie damy tego ELSE to zwroci NULL dla nieznanych wartosci
end
from Production.Products

i jeszcze jeden z z wyrazeniami logicznymi gdzie categoryid wpisujemy po kazdym WHERE

select distinct
categoryid as [ID],
case
when categoryid = 1 then 'Obuwie'
when categoryid = 2 and unitprice 20 then 'drogie czapki'
when categoryid = 3 then 'Odziez'
else 'nieznany'
end as [Kategoria]
from Production.Products

(do sprawdzenia)

ROWNUMBER i OVER #######################################
Funkcja FETCH zwraca pierwsze wiersz. Aby wyświetlić np 15 wiersz i dalsze nalezy posłużyć się funkcją ROWNUMBER i OVER

SQL> select DEPTNO,DEPTNAME from department

DEPTNO DEPTNAME
------ ------------------------------------
A00  SPIFFY COMPUTER SERVICE DIV.
B01  PLANNING
C01  INFORMATION CENTER
D01  DEVELOPMENT CENTER
D11  MANUFACTURING SYSTEMS
D21  ADMINISTRATION SYSTEMS
E01  SUPPORT SERVICES
E11  OPERATIONS
E21  SOFTWARE SUPPORT
F22  BRANCH OFFICE F2
G22  BRANCH OFFICE G2
H22  BRANCH OFFICE H2
I22  BRANCH OFFICE I2
J22  BRANCH OFFICE J2

 14 record(s) selected.

SQL> select ROWNUMBER() OVER() ROWID, DEPTNO,DEPTNAME from department

SQL> select ROWNUMBER() OVER() ROWID, DEPTNO,DEPTNAME from department

ROWID        DEPTNO DEPTNAME
-------------------- ------ ------------------------------------
          1 A00  SPIFFY COMPUTER SERVICE DIV.
          2 B01  PLANNING
          3 C01  INFORMATION CENTER
          4 D01  DEVELOPMENT CENTER
          5 D11  MANUFACTURING SYSTEMS
          6 D21  ADMINISTRATION SYSTEMS
          7 E01  SUPPORT SERVICES
          8 E11  OPERATIONS
          9 E21  SOFTWARE SUPPORT
         10 F22  BRANCH OFFICE F2
         11 G22  BRANCH OFFICE G2
         12 H22  BRANCH OFFICE H2
         13 I22  BRANCH OFFICE I2
         14 J22  BRANCH OFFICE J2

 14 record(s) selected.

Teraz spróbujemy wyświetlić tylko wiersze powyżej 5:

SQL> select ROWID, DEPTNO, DEPTNAME FROM (select ROWNUMBER() OVER() as ROWID,DEPTNO, DEPTNAME FROM department) as temp where rowid > 5

ROWID        DEPTNO DEPTNAME
-------------------- ------ ------------------------------------
          6 D21  ADMINISTRATION SYSTEMS
          7 E01  SUPPORT SERVICES
          8 E11  OPERATIONS
          9 E21  SOFTWARE SUPPORT
         10 F22  BRANCH OFFICE F2
         11 G22  BRANCH OFFICE G2
         12 H22  BRANCH OFFICE H2
         13 I22  BRANCH OFFICE I2
         14 J22  BRANCH OFFICE J2

 9 record(s) selected.

DISTINCT ################################################
Wyświetla niepowtarzające się wartości

SQL> select DISTINCT WORKDEPT from employee

WORKDEPT
--------
A00
B01
C01
D11
D21
E01
E11
E21

 8 record(s) selected.

NULL ###################################################
Jest to specyficzna wartość.jest to wartosc nieokreslona oprocz 1 i 0 jest NULL (Three-Valued Logic)
— 2 + 2 = 4
— 2 + NULL = NULL
— 2 + 0 = 2
–porownywalne do nieskonczonosci (?)

SQL> select
companyname,
region
from Sales.Customers
where region = NULL --nic nie zwroci bo nie na pola rownemu NULL

companyname               region
---------------------------------------- ---------------

(0 row(s) affected)

SQL> select
companyname,
region
from Sales.Customers
where region is NULL

Zwrócone pole jest NULL’em, ale nie jest jemu rowne

companyname               region
---------------------------------------- ---------------
Customer NRZBB              NULL
Customer MLTDN              NULL
Customer KBUDE              NULL
...
Customer ZHYOS              NULL
Customer XBBVR              NULL
Customer CCFIZ              NULL

(60 row(s) affected)

SQL> select ''
select NULL

Jeśli podczas INSERTU nie podamy okreslonej wartosci to jest wprowadzona wartość NULL. Oznacza to ze nie było żadnych operacji na danym polu
Jeśli coś wpiszemy a potem to usuniemy bedzie ” (puste miejsce).

ISSNULL ################################################
Funkcjaa ISSNULL zamienia NULL’a na określoną wartość

SQL> select
isnull(region,'nieokreslone'),*
from Sales.Customers

Zamiana NULL’a na liczbę

SQL> select
isnull(region,0),*
from Sales.Customers
where region is NULL

A teraz kilka matematycznych funkcji:

COUNT ##################################################
Wyświetla liczbę wierszy w podanej tabeli

SQL> select count(*) as licznik from employee

LICZNIK
-----------
     42

 1 record(s) selected.

Połączenie COUNT i DISTINCT – wyświetlenie ilości niepowtarzających się danych oraz ilości danych.

SELECT COUNT(DISTINCT Imie) AS "bez powtórzeń", COUNT(Imie) AS powtórzenia FROM Klienci

Count możemy łączyć np z funkcją GROUP:

sql> select count(*),ulica from dane group by ulica;

+----------+-----------+
| count(*) | ulica   |
+----------+-----------+
|  1   | Marszalka |
|  2   | Polna   |
|  1   | Sienna  |
+----------+-----------+
3 rows in set (0.00 sec)

SUM ####################################################
Suma wartości w kolumnie
SQL> select sum(salary) as suma from employee

SUMA
---------------------------------
            2442525.00

 1 record(s) selected.

AVG ####################################################
Średnia wartość
SQL> select avg(salary) as srednia from employee

SREDNIA
---------------------------------
  58155.357142857142857142857142

 1 record(s) selected.

Jesli występują NULLe trzeba je zamienic na 0 zeby wynik byl prawidlowy (w naszym przypadku nie ma)

SQL> select avg(isnull(salary,0)) as srednia from employee

SREDNIA
---------------------------------
  58155.357142857142857142857142

 1 record(s) selected.

MIN ####################################################

SQL> SELECT MIN(Cena) as Min FROM Towar

MAX ####################################################

SQL> SELECT MAX(Cena) as maks FROM Towar

Największa i najmniejsza cena
SQL> SELECT MAX(CenaZakupu), MIN(CenaZakupu) FROM Towar

Można też połączyć funkcję MIN i MAX z GROUP BY

SQL> SELECT Imie,MIN(Brutto) as Najmniej,MAX(BRutto) as Najwiecej
FROM Zarobki,Osoby INNER JOIN Zarobki.IdOsoby=Osoby.IdOsoby
GROUP BY Imie

COLAESCE ###############################################
Funkcja przydatna z pracą z wartościami NULL. Wartość końcowa jest zwracana jeśli ma ona wartość inną niż NULL. Jeśli ma ona wartość NULL zwracana jest wartość podana jako druga w funkcji COLAESCE

SQL> select FIRSTNME,LASTNAME,MIDINIT from employee where FIRSTNME like 'D%'

FIRSTNME   LASTNAME    MIDINIT
------------ --------------- -------
DELORES   QUINTANA    M
DAVID    BROWN
DANIEL    SMITH      S
DIAN     HEMMINGER    J

 4 record(s) selected.

SQL> select FIRSTNME,LASTNAME, COLAESCE(MIDINIT, 'X') from employee where FIRSTNME like 'D%'

SQL0440N No authorized routine named "COLAESCE" of type "FUNCTION" having
compatible arguments was found. SQLSTATE=42884

UNION, UNION ALL i EXCEPT ##############################
Funkcja ta służy do pobierania sumy, części wspólnej i różnicy dwóch tabel.

W bazie mamy dwie tabele
SQL> select WORKDEPT from employee

WORKDEPT
--------
A00
C01
D11
D11
...
D21
E01
E11
E21

 42 record(s) selected.

SQL> select SALES_PERSON from sales

SALES_PERSON
---------------
LUCCHESSI
LEE
GOUNOT
LUCCHESSI
...
LUCCHESSI
LEE
GOUNOT
GOUNOT

 41 record(s) selected.

UNION ALL wyświetla sumę dwóch tabel bez usuwania powtarzających się wierszy.
SQL> select WORKDEPT FROM employee UNION ALL select SALES_PERSON FROM sales

WORKDEPT
---------------
LUCCHESSI
LEE
LEE
LEE
...
E21
E21
E21
E21

 83 record(s) selected.

UNION łączy ze sobą dwie tabele i usuwa powtarzające się wiersze
SQL> select WORKDEPT FROM employee UNION select SALES_PERSON FROM sales

WORKDEPT
---------------
A00
B01
C01
D11
D21
E01
E11
E21
GOUNOT
LEE
LUCCHESSI

 11 record(s) selected.

Funkcja EXCEPT zwraca niepowtarzające się wiersze występujące w pierwszej tabeli ale nie występujące w drugiej tabeli:
SQL> select WORKDEPT FROM employee EXCEPT select SALES_PERSON FROM sales

WORKDEPT
---------------
A00
B01
C01
D11
D21
E01
E11
E21

 8 record(s) selected.

INTERSECT i INTERSECT ALL ################################
Zwraca on niepowtarzalny zbiór wartości występujących w dwóch kolumnach, INTERSECT ALL zwraca wszystkie wartości spełniające warunek
SQL> select cyfra FROM tabela_pl INTERSECT select number FROM tabela_en

cyfra
-----------
1
2

(2 row(s) affected)

SQL> select WORKDEPT FROM employee INTERSECT ALL select SALES_PERSON FROM sales

WORKDEPT
---------------

 0 record(s) selected.

Ten wpis został opublikowany w kategorii TSQL i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz