Resetowanie hasła usera w bazie MySQL

Po zalogowaniu się do serwera bazodanowego i próbie zalogowania się do bazy MySQL otrzymujemy komunikat:

[root@localhost ~]# mysql -u mysql -p

Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'mysql'@'localhost' (using password: YES)

Sprawdzamy czy baza działa:

[root@localhost ~]# ps -ef | grep mysql

root   1599   1 0 19:13 ?    00:00:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/lib/mysql --pid-file=/var/lib/mysql/localhost.localdomain.pid
mysql   1702 1599 0 19:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --user=mysql --log-error=/var/lib/mysql/localhost.localdomain.err --pid-file=/var/lib/mysql/localhost.localdomain.pid
root   3468   1 2 19:14 ?    00:00:00 gedit /root/Desktop/mysql
root   3491 3473 0 19:15 pts/0  00:00:00 grep mysql

Więc po prostu zapomnieliśmy hasła. Jeśli nie jesteśmy w stanie przypomnieć sobie jakie mieliśmy ustawione hasło w bazie dla usera ROOT możemy je ponownie ustawić.

Na początek musimy zatrzymać usługi MySQL

[root@localhost ~]# sudo /etc/init.d/mysqld stop (CentOS, Fedora, and Red Hat Enterprise Linux)
[root@localhost ~]# sudo /etc/init.d/mysql stop (Ubuntu and Debian)

Shutting down MySQL.. SUCCESS!

Następnie uruchamiamy z opcją bez hasła

[root@localhost ~]# sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &

[1] 3885

Logujemy się do bazy na usera ROOT

[root@localhost ~]# mysql -uroot

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.6.10 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

Ustawiamy nowe hasło dla usera ROOT

mysql> use mysql;

Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed

mysql> update user set password=PASSWORD("mynewpassword") where User='root';

Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Rows matched: 4 Changed: 3 Warnings: 0

mysql> flush privileges;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> quit

Bye

Następnie restartujemy usługi Mysql:

[root@localhost ~]# sudo /etc/init.d/mysqld stop (CentOS, Fedora, and Red Hat Enterprise Linux)
[root@localhost ~]# sudo /etc/init.d/mysql stop (Ubuntu and Debian)

Shutting down MySQL..170312 19:26:20 mysqld_safe mysqld from pid file /var/lib/mysql/localhost.localdomain.pid ended
 SUCCESS!
[1]+ Done

[root@localhost ~]# sudo /etc/init.d/mysql start (Ubuntu and Debian)
[root@localhost ~]# sudo /etc/init.d/mysqld start (CentOS, Fedora, and Red Hat Enterprise Linux)

Starting MySQL. SUCCESS!

Teraz możemy podłączyć się do bazy danych MySQL:

[root@localhost ~]# mysql -u root -p

Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.6.10 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

Ten wpis został opublikowany w kategorii MySQL (MariaDB) i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz