XACT_ABORT

Stwórzmy bazę TEST, a następnie tabelę TABLE_TEST składają się z dwóch kolumn : ID i nazwy oraz z kluczem publicznym na kolumnie ID.

CREATE DATABASE [TEST]

Commands completed successfully.

USE [TEST]
GO
CREATE TABLE [dbo].[TABLE_TEST](
[id] [int] NOT NULL,
[nazwa] [nchar](10) NULL,
CONSTRAINT [PK_TableTest] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

Commands completed successfully.

Następnie spróbujmy wykonać polecenie:

BEGIN TRANSACTION
INSERT INTO TABLE_TEST (ID,nazwa) VALUES(1,'rower');
INSERT INTO TABLE_TEST (ID,nazwa) VALUES(1,'wrotki');
COMMIT TRANSACTION;

(1 row affected)
Msg 2627, Level 14, State 1, Line 22
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_TableTest'. 
Cannot insert duplicate key in object 'dbo.TABLE_TEST'. 
The duplicate key value is (1).
The statement has been terminated.

Jako że dane w kolumnie ID muszą być unikalne, zwróciło błąd jednak pierwsza operacja INSERT została zapisana do tabeli.

SELECT * FROM [TEST].[dbo].[TABLE_TEST]

id     nazwa
----------- ----------
1      rower   

(1 row affected)

Jest tak ponieważ domyślnie transakcje nie jest anulowane w przypadku wystąpienia błędów w trakcie jej wykonywania, tylko jest kontynuowana. Aby temu zapobiec należy ustawić zmienną XACT_ABORT na wartość ON:

select 16384 & @@OPTIONS as '16384_@OPTIONS'

16384_@OPTIONS
--------------
0

(1 row affected)

Ustawiamy zmienną XACT_ABORT na wartość ON.

SET XACT_ABORT ON;

Commands completed successfully.

Teraz wyczyścimy naszą tabelę z danych

TRUNCATE TABLE TEST.TABLE_TEST

Commands completed successfully.

Ponownie wykonujemy nasze polecenie INSERT

BEGIN TRANSACTION
insert into TABLE_TEST (ID,nazwa) values(1,'rower');
insert into TABLE_TEST (ID,nazwa) values(1,'wrotki');
COMMIT TRANSACTION;

(1 row affected)
Msg 2627, Level 14, State 1, Line 21
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_TableTest'. 
Cannot insert duplicate key in object 'dbo.TABLE_TEST'. 
The duplicate key value is (1).

Zwróciło nam błąd, ale dane nie zostały zapisane do tabeli

SELECT * FROM [TEST].[dbo].[TABLE_TEST]

id     nazwa
----------- ----------

(0 rows affected)

XACT_ABORT powoduje, że w przypadku wystąpienia błędu cała transakcja jest anulowana (nastąpi rollback).
Oczywiście działa to tylko w przypadku stosowanie opcji transakcji BEGIN/COMMIT.
Jeśli wykonamy INSERT pojedynczo pierwszy zostanie zapisany do tabeli

insert into TABLE_TEST (ID,nazwa) values(1,'rower');
insert into TABLE_TEST (ID,nazwa) values(1,'wrotki');

(1 row affected)
Msg 2627, Level 14, State 1, Line 21
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_TableTest'. 
Cannot insert duplicate key in object 'dbo.TABLE_TEST'. 
The duplicate key value is (1).

SELECT * FROM [TEST].[dbo].[TABLE_TEST]

id     nazwa
----------- ----------
1      rower   

(1 row affected)
Ten wpis został opublikowany w kategorii Microsoft SQL. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz