Sprawdzanie ilości wolnego miejsca na dysku w SQL Server

Poniżej najprostsze zapytanie zwracajace ilość miejsca na dysku na którym znajdują się bazy danych. UWAGA! Zapytanie to nie działa w wersji SQL2008 !

EXEC MASTER..xp_fixeddrives

drive MB free
----- -----------
C   43948
D   16985
E   34184
F   6148
G   1514

(5 rows affected)

Innym zapytaniem możemy sprawdzić miejsce na dyskach powiązanych z naszymi bazami danych. Dyski na których nie ma baz nie będą wyświetlane.

SELECT DISTINCT
SUBSTRING(dovs.logical_volume_name,1,20) AS LogicalName,
SUBSTRING(dovs.volume_mount_point,1,20) AS Drive,
CONVERT(INT,dovs.available_bytes/1048576.0) AS FreeSpaceInMB
FROM sys.master_files mf
CROSS APPLY sys.dm_os_volume_stats(mf.database_id, mf.FILE_ID) dovs
ORDER BY FreeSpaceInMB ASC
GO

LogicalName     Drive        FreeSpaceInMB
-------------------- -------------------- -------------
SYSTEM        C:\         43956

(1 row affected)

Po modyfikacji wyświetla ilość wolnego miejsca w powiązaniu z naszymi bazami.

SELECT DISTINCT
SUBSTRING(DB_NAME(dovs.database_id),1,25) DBName,
SUBSTRING(dovs.logical_volume_name,1,20) AS LogicalName,
SUBSTRING(dovs.volume_mount_point,1,20) AS Drive,
CONVERT(INT,dovs.available_bytes/1048576.0) AS FreeSpaceInMB
FROM sys.master_files mf
CROSS APPLY sys.dm_os_volume_stats(mf.database_id, mf.FILE_ID) dovs
ORDER BY FreeSpaceInMB ASC
GO

DBName          LogicalName     Drive        FreeSpaceInMB
------------------------- -------------------- -------------------- -------------
baza_testowa       SYSTEM        C:\         43954
AdventureWorks2012    SYSTEM        C:\         43954
master          SYSTEM        C:\         43954
ReportServerTempDB    SYSTEM        C:\         43954
msdb           SYSTEM        C:\         43954
ReportServer       SYSTEM        C:\         43954
tempdb          SYSTEM        C:\         43954
Northwind         SYSTEM        C:\         43954
DataWarehouse       SYSTEM        C:\         43954
FGRestoreTEST       SYSTEM        c:\         43954
TriggerDatabase      SYSTEM        C:\         43954
CDCDatabase        SYSTEM        C:\         43954
SSISDB          SYSTEM        C:\         43954
model           SYSTEM        C:\         43954

(14 rows affected)

Mozemy też wyświetlić jeszcze bardziej szczegółowo w rozbiciu na konkretne pliki

SELECT DISTINCT
SUBSTRING(DB_NAME(dovs.database_id),1,25) DBName,
SUBSTRING(mf.physical_name,1,70) as PhysicalFileLocation,
SUBSTRING(dovs.logical_volume_name,1,15) AS LogicalName,
SUBSTRING(dovs.volume_mount_point,1,10) AS Drive,
CONVERT(INT,dovs.available_bytes/1048576.0) AS FreeSpaceInMB
FROM sys.master_files mf
CROSS APPLY sys.dm_os_volume_stats(mf.database_id, mf.FILE_ID) dovs
ORDER BY FreeSpaceInMB ASC
GO

DBName          PhysicalFileLocation                          LogicalName   Drive   FreeSpaceInMB
------------------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------- ---------- -------------
SSISDB          C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\SSISDB.ldf          SYSTEM     C:\    43953
ReportServer       C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\ReportServer.mdf       SYSTEM     C:\    43953
tempdb          C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\templog.ldf         SYSTEM     C:\    43953
SSISDB          C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\SSISDB.mdf          SYSTEM     C:\    43953
FGRestoreTEST       c:\SQLData\FG2012.ndf                         SYSTEM     c:\    43953
ReportServerTempDB    C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\ReportServerTempDB_log.ldf  SYSTEM     C:\    43953
FGRestoreTEST       c:\SQLData\FGRestoreTEST.mdf                      SYSTEM     c:\    43953
msdb           C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\MSDBLog.ldf         SYSTEM     C:\    43953
AdventureWorks2012    C:\SQLData\AdventureWorks2012_log.ldf                 SYSTEM     C:\    43953
FGRestoreTEST       c:\SQLData\FG2013.ndf                         SYSTEM     c:\    43953
Northwind         C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\Northwind.ldf        SYSTEM     C:\    43953
FGRestoreTEST       c:\SQLData\FGRestoreTEST_log.ldf                    SYSTEM     c:\    43953
tempdb          C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\tempdb_mssql_3.ndf      SYSTEM     C:\    43953
DataWarehouse       C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\DataWarehouse_log.ldf    SYSTEM     C:\    43953
TriggerDatabase      C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\TriggerDatabase.mdf     SYSTEM     C:\    43953
baza_testowa       C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\baza_testowa.mdf       SYSTEM     C:\    43953
ReportServerTempDB    C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\ReportServerTempDB.mdf    SYSTEM     C:\    43953
tempdb          C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\tempdb.mdf          SYSTEM     C:\    43953
AdventureWorks2012    C:\SQLData\AdventureWorks2012_Data.mdf                 SYSTEM     C:\    43953
CDCDatabase        C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\CDCDatabase.mdf       SYSTEM     C:\    43953
model           C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\modellog.ldf         SYSTEM     C:\    43953
FGRestoreTEST       c:\SQLData\FG2011.ndf                         SYSTEM     c:\    43953
tempdb          C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\tempdb_mssql_2.ndf      SYSTEM     C:\    43953
msdb           C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\MSDBData.mdf         SYSTEM     C:\    43953
DataWarehouse       C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\DataWarehouse.mdf      SYSTEM     C:\    43953
model           C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\model.mdf          SYSTEM     C:\    43953
tempdb          C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\tempdb_mssql_4.ndf      SYSTEM     C:\    43953
Northwind         C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\Northwind.mdf        SYSTEM     C:\    43953
ReportServer       C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\ReportServer_log.ldf     SYSTEM     C:\    43953
FGRestoreTEST       c:\SQLData\FG2010.ndf                         SYSTEM     c:\    43953
baza_testowa       C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\baza_testowa_log.ldf     SYSTEM     C:\    43953
FGRestoreTEST       c:\SQLData\FG2014.ndf                         SYSTEM     c:\    43953
master          C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\master.mdf          SYSTEM     C:\    43953
CDCDatabase        C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\CDCDatabase_log.ldf     SYSTEM     C:\    43953
master          C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\mastlog.ldf         SYSTEM     C:\    43953
TriggerDatabase      C:\SQLData\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\TriggerDatabase_log.ldf   SYSTEM     C:\    43953

(36 rows affected)
Ten wpis został opublikowany w kategorii Microsoft SQL. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz