REDOLOGi i ARCHIVELOGi w Oracle

DODAWANIE I POWIĘKSZANIE REDOLOGÓW

Najpierw sprawdzamy jak jest skonfigurowana baza Oracle (ile mamy redologów i o jakim rozmiarze)

SQL> select status, bytes/1024/1024, group# from v$log;

STATUS      BYTES/1024/1024   GROUP#
---------------- --------------- ----------
INACTIVE           50     1
ACTIVE            50     2
CURRENT            50     3

Status INACTIVE oznacza że redolog nie jest używany, ACTIVE oznacza że jest trzymany jeszcze przez bazę (np przerabiany na archiveloga), CURRENT że jest on aktualnie używany przez bazę jako aktywny redolog.

SQL> select * from v$log;

  GROUP#  THREAD# SEQUENCE#   BYTES BLOCKSIZE  MEMBERS ARC STATUS      FIRST_CHANGE# FIRST_TIM NEXT_CHANGE# NEXT_TIME
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --- ---------------- ------------- --------- ------------ ---------
     1     1   93928  52428800    512     1 NO INACTIVE      4.5682E+10 20-DEC-17  4.5682E+10 20-DEC-17
     2     1   93929  52428800    512     1 NO ACTIVE       4.5682E+10 20-DEC-17  4.5682E+10 20-DEC-17
     3     1   93930  52428800    512     1 NO CURRENT       4.5682E+10 20-DEC-17  2.8147E+14 20-DEC-17

SQL> select group#, type, substrb(member, 1, 90) from v$logfile;

  GROUP# TYPE  SUBSTRB(MEMBER,1,90)
---------- ------- ------------------------------------------------------------------------------------------
     3 ONLINE /oradata/FISHER/FISHER/redo03.rdo
     2 ONLINE /oradata/FISHER/FISHER/redo02.rdo
     1 ONLINE /oradata/FISHER/FISHER/redo01.rdo

Jako że obecnie redologi sa dość małe co powoduje że często są przełączane zmianumy ich rozmiar z 50MB na 500MB.

Utworzymy dodatkowe 500MB redologi o nazwie redo04.rdo i redo05.rdo oraz powiększymy istniejące 3 redologi też do 500MB.

SQL> alter database add logfile group 4 '/oradata/FISHER/FISHER/redo04.rdo' size 500M;
SQL> alter database add logfile group 5 '/oradata/FISHER/FISHER/redo05.rdo' size 500M;

Database altered.

Sprawdzamy czy się utworzył (będzie w statusie UNUSED czyli nigdy nieużywany)
SQL> select status, bytes/1024/1024, group# from v$log;

STATUS      BYTES/1024/1024   GROUP#
---------------- --------------- ----------
INACTIVE           50     1
ACTIVE            50     2
CURRENT            50     3
UNUSED            500     4
UNUSED            500     5

Przełączamy aktywnego redologa tak aby aktywnym stał się redo04.rdo
SQL> alter system switch logfile;

System altered.

SQL> select status, bytes/1024/1024, group# from v$log;

STATUS      BYTES/1024/1024   GROUP#
---------------- --------------- ----------
INACTIVE           50     1
ACTIVE            50     2
ACTIVE            50     3
CURRENT           500     4
UNUSED            500     5

Usuwamy pierwszego redologa usuwając całą grupę 1.

SQL> alter database drop logfile group 1;

Database altered.

Jeśli byśmy chcieli teraz dodać nowego redologa nie uda się nam to bo plik cały czas istnieje.

SQL> alter database add logfile group 1 '/oradata/FISHER/FISHER/redo01.rdo' size 500M;

alter database add logfile group 1 '/oradata/FISHER/FISHER/redo01.rdo' size 500M
*
ERROR at line 1:
ORA-00301: error in adding log file '/oradata/FISHER/FISHER/redo01.rdo' - file cannot be created
ORA-27038: created file already exists
Additional information: 1

Musimy go ręcznie usunąć lub zmianić mu nazwę.

$> mv redo01.rdo redo01.rdo_old

Jeszcze raz go dodajemy (z nowym rozmiarem 500MB)

SQL> alter database add logfile group 1 '/oradata/FISHER/FISHER/redo01.rdo' size 500M;

Database altered.

Poszło. Tak samo postępujemy z redologiem 2 i 3

SQL> alter database drop logfile group 2;
$> mv redo02.rdo redo02.rdo_old
SQL> alter database add logfile group 2 '/oradata/FISHER/FISHER/redo02.rdo' size 500M;

SQL> alter database drop logfile group 3;
$> mv redo03.rdo redo03.rdo_old
SQL> alter database add logfile group 3 '/oradata/FISHER/FISHER/redo03.rdo' size 500M;

Sprawdzamy czy się utworzyły

SQL> select status, bytes/1024/1024, group# from v$log;

STATUS      BYTES/1024/1024   GROUP#
---------------- --------------- ----------
UNUSED            500     1
UNUSED            500     2
UNUSED            500     3
CURRENT           500     4
UNUSED            500     5

Parę razy przełączamy loga

SQL> alter system switch logfile;

Sprawdzamy

SQL> select status, bytes/1024/1024, group# from v$log;

STATUS      BYTES/1024/1024   GROUP#
---------------- --------------- ----------
ACTIVE            500     1
ACTIVE            500     2
ACTIVE            500     3
ACTIVE            500     4
CURRENT           500     5

Po jakimś czasie ponownie sprawdzamy

SQL> select status, bytes/1024/1024, group# from v$log;

STATUS      BYTES/1024/1024   GROUP#
---------------- --------------- ----------
INACTIVE           500     1
INACTIVE           500     2
INACTIVE           500     3
INACTIVE           500     4
CURRENT           500     5

SWITCHLOG czyli przełączenie się Redologów

Aby sprawdzić jak często przełączają się redologi podczas pracy bazy wykonujmy

set lines 140;
set pages 999;
SELECT
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') day,
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'00',1,0)),'99') "00",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'01',1,0)),'99') "01",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'02',1,0)),'99') "02",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'03',1,0)),'99') "03",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'04',1,0)),'99') "04",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'05',1,0)),'99') "05",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'06',1,0)),'99') "06",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'07',1,0)),'999') "07",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'08',1,0)),'999') "0",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'09',1,0)),'999') "09",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'10',1,0)),'999') "10",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'11',1,0)),'999') "11",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'12',1,0)),'999') "12",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'13',1,0)),'999') "13",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'14',1,0)),'999') "14",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'15',1,0)),'999') "15",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'16',1,0)),'999') "16",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'17',1,0)),'999') "17",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'18',1,0)),'999') "18",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'19',1,0)),'999') "19",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'20',1,0)),'999') "20",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'21',1,0)),'999') "21",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'22',1,0)),'999') "22",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'23',1,0)),'999') "23"
from v$log_history GROUP by to_char(first_time,'YYYY-MON-DD')
order by day;

DAY         00 01 02 03 04 05 06 07  0  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
-------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2017-DEC-12      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16 103  27  8  8  7  7  7  8  9  7
2017-DEC-13      7  7  8  9  8  7  7  8  19  38  37  55  75  45  20  8  7  7  7  7  8  9  9  8
2017-DEC-14      8  8  7  8  9  7  7  8  19  44  49  57  66  37  15  7  7  7  7  7  8  9  9  8
2017-DEC-15      7 10  8  8  7  7  7  7  26  43  48  66  63  37 101  39  8  7  7  7  7  10  10  7
2017-DEC-16      7 10  8  8  7  7  8  7  19  35  41  67  66  40  23  18  7  7  7  7  8  10  9  7
2017-DEC-17      7  9  7  7  8  8  8  7  19  41  41  61  70  37  20  12  7  7  8  6  8  10  9  7
2017-DEC-18      6  9  8  7  8  8  7  8  25  30  27  36 148  57  38 290  84 144 131  82  7  8  9  8
2017-DEC-19      6  8  8  8  8  7  7  8 103 131  9  8  9  8  7  8 185 159  97  81  8  8  10  7
2017-DEC-20      8  7  8  8  9  8  7  9  7  13  8  7  1  1  8  0  1  1  1  0  1  1  1  0
2017-DEC-21      1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  25  5  1  15  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0

10 rows selected.

Inne zapytanie

set lines 120;
set pages 999;
col "16" format a3
SELECT
to_char(first_time,'YYYY-MON-DD') day,
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'16',1,0)),'999') "16"
from v$log_history GROUP by to_char(first_time,'YYYY-MON-DD');

i jeszcze jedno

#############################
This script display log switches in a linear format:
########

select
b.recid,
to_char(b.first_time,'dd-mon-yy hh24:mi:ss') start_time,
a.recid,
to_char(a.first_time,'dd-mon-yy hh24:mi:ss') end_time,
round(((a.first_time-b.first_time)*25)*60,2) minutes
from
v$log_history a,
v$log_history b
where
a.recid = b.recid+1
and
a.first_time between to_date('2017-12-20:10:00:00','yyyy-mm-dd:hh24:mi:ss')
and
to_date('2017-12-20:13:20:00','yyyy-mm-dd:hh24:mi:ss')
order by
a.first_time asc;

   RECID START_TIME            RECID END_TIME            MINUTES
---------- --------------------------- ---------- --------------------------- ----------
   93923 20-dec-17 09:55:33        93924 20-dec-17 10:00:30        5.16
   93924 20-dec-17 10:00:30        93925 20-dec-17 10:10:11        10.09
   93925 20-dec-17 10:10:11        93926 20-dec-17 10:15:10        5.19
   93926 20-dec-17 10:15:10        93927 20-dec-17 10:25:10        10.42
   93927 20-dec-17 10:25:10        93928 20-dec-17 10:35:09        10.4
   93928 20-dec-17 10:35:09        93929 20-dec-17 10:40:11        5.24
   93929 20-dec-17 10:40:11        93930 20-dec-17 10:50:10        10.4
   93930 20-dec-17 10:50:10        93931 20-dec-17 10:55:10        5.21
   93931 20-dec-17 10:55:10        93932 20-dec-17 11:05:11        10.43
   93932 20-dec-17 11:05:11        93933 20-dec-17 11:10:11        5.21
   93933 20-dec-17 11:10:11        93934 20-dec-17 11:14:25        4.41
   93934 20-dec-17 11:14:25        93935 20-dec-17 11:27:15        13.37
   93935 20-dec-17 11:27:15        93936 20-dec-17 11:27:18         .05
   93936 20-dec-17 11:27:18        93937 20-dec-17 11:27:19         .02

14 rows selected.

i jeszcze inne zapytanie pokazujące ilość przełączeń w danej godzinie

###############################
This script will show the hourly count of log switches:
#######

col day format a15;
col hour format a4;
col total format 999;

select
to_char(first_time,'yyyy-mm-dd') day,
to_char(first_time,'hh24') hour,
count(*) total
from
v$log_history
group by
to_char(first_time,'yyyy-mm-dd'),to_char(first_time,'hh24')
order by
to_char(first_time,'yyyy-mm-dd'),to_char(first_time,'hh24')
asc;

DAY       HOUR TOTAL
--------------- ---- -----
2017-12-12   12   17
2017-12-12   13   41
2017-12-12   14   103
2017-12-12   15   27
2017-12-12   16    8
........
2017-12-19   21    8
2017-12-19   22   10
2017-12-19   23    7
2017-12-20   00    8
2017-12-20   01    7

192 rows selected.

i jeszcze jedno 🙂

set linesize 300
set pagesize 5000
set trimspool on
column 00 format 99 heading "00:00"
column 01 format 99 heading "1am"
column 02 format 99 heading "2am"
column 03 format 99 heading "3am"
column 04 format 99 heading "4am"
column 05 format 99 heading "5am"
column 06 format 99 heading "6am"
column 07 format 99 heading "7am"
column 08 format 99 heading "8am"
column 09 format 99 heading "9am"
column 10 format 99 heading "10am"
column 11 format 99 heading "11am"
column 12 format 99 heading "12:00"
column 13 format 99 heading "1pm"
column 14 format 99 heading "2pm"
column 15 format 99 heading "3pm"
column 16 format 99 heading "4pm"
column 17 format 99 heading "5pm"
column 18 format 99 heading "6pm"
column 19 format 99 heading "7pm"
column 20 format 99 heading "8pm"
column 21 format 99 heading "9pm"
column 22 format 99 heading "10pm"
column 23 format 99 heading "11pm"
column 24 format 99 heading "12pm"
column "Day" format a3

prompt
prompt Redo Log Switches
prompt

SELECT trunc (first_time) "Date",
to_char (trunc (first_time),'Dy') "Day",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 0, 1)) "00",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 1, 1)) "01",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 2, 1)) "02",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 3, 1)) "03",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 4, 1)) "04",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 5, 1)) "05",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 6, 1)) "06",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 7, 1)) "07",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 8, 1)) "08",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 9, 1)) "09",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 10, 1)) "10",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 11, 1)) "11",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 12, 1)) "12",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 13, 1)) "13",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 14, 1)) "14",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 15, 1)) "15",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 16, 1)) "16",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 17, 1)) "17",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 18, 1)) "18",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 19, 1)) "19",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 20, 1)) "20",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 21, 1)) "21",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 22, 1)) "22",
sum (decode (to_number (to_char (FIRST_TIME, 'HH24')), 23, 1)) "23"
from v$log_history
where trunc (first_time) >= (trunc(sysdate) - 14) -- last X days. 0 = today only. 1 = today and yesterday
group by trunc (first_time)
order by trunc (first_time) DESC
/

Date   Day 00:00 1am 2am 3am 4am 5am 6am 7am 8am 9am 10am 11am 12:00 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 9pm 10pm 11pm
--------- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ----
20-DEC-17 Wed   8  7  8  8  9  8  7  9  7 13  8  6
19-DEC-17 Tue   6  8  8  8  8  7  7  8 ### ###  9  8   9  8  7  8 ### ### 97 81  8  8  10  7
18-DEC-17 Mon   6  9  8  7  8  8  7  8 25 30  27  36  ### 57 38 ### 84 ### ### 82  7  8  9  8
17-DEC-17 Sun   7  9  7  7  8  8  8  7 19 41  41  61  70 37 20 12  7  7  8  6  8 10  9  7
16-DEC-17 Sat   7 10  8  8  7  7  8  7 19 35  41  67  66 40 23 18  7  7  7  7  8 10  9  7
15-DEC-17 Fri   7 10  8  8  7  7  7  7 26 43  48  66  63 37 ### 39  8  7  7  7  7 10  10  7
14-DEC-17 Thu   8  8  7  8  9  7  7  8 19 44  49  57  66 37 15  7  7  7  7  7  8  9  9  8
13-DEC-17 Wed   7  7  8  9  8  7  7  8 19 38  37  55  75 45 20  8  7  7  7  7  8  9  9  8
12-DEC-17 Tue                            17 41 ### 27  8  8  7  7  7  8  9  7

9 rows selected.

i coś jeszcze

SET PAUSE ON
SET PAUSE 'Press Return to Continue'
SET PAGESIZE 60
SET LINESIZE 300

SELECT to_char(first_time, 'yyyy - mm - dd') aday,
to_char(first_time, 'hh24') hour,
count(*) total
FROM v$log_history
WHERE thread#=&EnterThreadId
GROUP BY to_char(first_time, 'yyyy - mm - dd'),
to_char(first_time, 'hh24')
ORDER BY to_char(first_time, 'yyyy - mm - dd'),
to_char(first_time, 'hh24') asc
/

ADAY      HOUR TOTAL
-------------- ---- -----
2017 - 12 - 19 15    8
2017 - 12 - 19 16   185
2017 - 12 - 19 17   159
2017 - 12 - 19 18   97
2017 - 12 - 19 19   81
...
2017 - 12 - 20 07    9
2017 - 12 - 20 08    7
2017 - 12 - 20 09   13
2017 - 12 - 20 10    8
2017 - 12 - 20 11    6

192 rows selected.

ARCHIVELOGS czyli zarchiwizowane redologi

Jeśli baza działa w trybie ARCHIVE MODE to pliki redologów są systematycznie archiwizowane w skonfigurowanych do tego celu folderach.

SQL> select substr(HOST_NAME,1,10) as HOST_NAME,INSTANCE_NAME,STARTUP_TIME,STATUS,ARCHIVER from v$instance;

HOST_NAME                INSTANCE_NAME  STARTUP_T STATUS    ARCHIVE
---------------------------------------- ---------------- --------- ------------ -------
carsx01                 CARHER      21-DEC-17 OPEN     STARTED

SQL> show parameter archive

Wyświetli nam tego sporo. Poniżej najważniejsze dla nas

NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
log_archive_dest           string   /oraarch/CARHER
log_archive_format          string   arch_CARHER_%t_%s_%r.arc
log_archive_local_first       boolean   TRUE
log_archive_max_processes      integer   4
log_archive_min_succeed_dest     integer   1
log_archive_start          boolean   FALSE
log_archive_trace          integer   0
standby_archive_dest         string   ?/dbs/arch

Jak widać tryb Archive jest usuruchomiony a archive logi są składowane w folderze /oraarch/CARHER

TRYB ARCHIVE

Jesli nie jest uruchomiony tryb Archive musimy go uruchomić. Konieczne będzie wyłączenie bazy

SQL> shutdown immediate;

Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.

SQL> startup mount;

ORACLE instance started.
Total System Global Area 612368384 bytes
Fixed Size         1250452 bytes
Variable Size       159386476 bytes
Database Buffers     448790528 bytes
Redo Buffers        2940928 bytes
Database mounted.

SQL> alter database noarchivelog;

Database altered.

SQL> alter database open;

Database altered.

SQL> select log_mode from v$database;

LOG_MODE
------------
ARCHIVELOG

SQL> archive log list;

Database log mode       Archive Mode
Automatic archival       Enabled
Archive destination      /oraarch/FISHER
Oldest online log sequence   95761
Next log sequence to archive  95765
Current log sequence      95765

SQL> archive log stop;

Statement processed.

SQL> archive log start;

Statement processed.

wielkość archów na dobę

SELECT TRUNC(COMPLETION_TIME) ARCHIVED_DATE,
SUM(BLOCKS * BLOCK_SIZE) / 1024 / 1024 SIZE_IN_MB
FROM V$ARCHIVED_LOG
GROUP BY TRUNC(COMPLETION_TIME)
ORDER BY 1;

ARCHIVED_ SIZE_IN_MB
--------- ----------
21-DEC-17 16885.481
22-DEC-17 47925.2827
23-DEC-17 47588.6733
24-DEC-17 47883.2275
25-DEC-17 48371.6968
26-DEC-17 48063.8652
27-DEC-17 48315.0078
28-DEC-17 46876.5806
29-DEC-17 50127.2417
30-DEC-17 46799.1182
31-DEC-17 45521.2397
01-JAN-18 47539.9258
02-JAN-18 47678.271
03-JAN-18 24591.0269

14 rows selected.

to samo tylko inna forma daty – wielkość archów na dobę

SQL> alter session set nls_date_format = 'YYYY-MM-DD HH24';

Ponawiamy ostatnie zapytanie

ARCHIVED_DATE SIZE_IN_MB
------------- ----------
2017-12-21 00 16885.481
2017-12-22 00 47925.2827
2017-12-23 00 47588.6733
2017-12-24 00 47883.2275
2017-12-25 00 48371.6968
2017-12-26 00 48063.8652
2017-12-27 00 48315.0078
2017-12-28 00 46876.5806
2017-12-29 00 50127.2417
2017-12-30 00 46799.1182
2017-12-31 00 45521.2397
2018-01-01 00 47539.9258
2018-01-02 00 47678.271
2018-01-03 00 24591.0269

14 rows selected.

ilość wygenerowanych archiveogów (switchlogów)

select trunc(first_time) as ARCHIVED_DATE, count(*) as SWITCHLOG
from v$log_history group by trunc(first_time);

ARCHIVED_DATE SWITCHLOG
------------- ----------
2017-12-15 00    547
2017-12-26 00    139
2017-12-30 00    135
2017-12-23 00    137
2017-12-27 00    139
2017-12-14 00    418
...
2017-12-17 00    424
2017-12-20 00    115
2018-01-02 00    137
2017-12-13 00    420
2017-12-18 00    1185
2017-12-28 00    135

23 rows selected.

ilość archivelogów per hour

col ARCH_DATE_HOUR format a20;
SELECT TRUNC(COMPLETION_TIME, 'HH') AS ARCH_DATE_HOUR,
SUM(BLOCKS * BLOCK_SIZE) / 1024 / 1024 SIZE_IN_MB
FROM V$ARCHIVED_LOG
GROUP BY TRUNC(COMPLETION_TIME, 'HH')
ORDER BY 1;

ARCH_DATE_HOUR    SIZE_IN_MB
-------------------- ----------
2017-12-21 10    446.431152
2017-12-21 11    225.817871
2017-12-21 12    446.876465
2017-12-21 13    6018.11328
2017-12-21 14    6775.80322
2017-12-21 15    365.277344
2017-12-21 16    306.309082
2017-12-21 17    303.277832
2017-12-21 18    307.666992
2017-12-21 19    354.063965
2017-12-21 20    301.241211
...
2018-01-02 23    366.694336
2018-01-03 00    316.469238
2018-01-03 01    312.631348
2018-01-03 02    306.119629
2018-01-03 03    312.397949
2018-01-03 04     337.72168
2018-01-03 05    378.430176
2018-01-03 06    343.911133
2018-01-03 07    6061.91602
2018-01-03 08    14674.7441
2018-01-03 09    187.299316
2018-01-03 10    574.183105
2018-01-03 11    443.489258
2018-01-03 12    341.713867
2018-01-03 13    357.510742

316 rows selected.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

set linesize 1000
col SEQUENCE# format a15
SELECT * FROM V$ARCHIVED_LOG WHERE ROWNUM <= 1;

   RECID   STAMP NAME     DEST_ID  THREAD# SEQUENCE# RESETLOGS_CHANGE# RESETLOGS RESETLOGS_ID FIRST_CHANGE# FIRST_TIM NEXT_CHANGE# NEXT_TIME   BLOCKS BLOCK_SIZE CREATOR REGISTR STA ARC APPLIED  DEL S COMPLETIO DIC DIC END BACKUP_COUNT ARCHIVAL_THREAD# ACTIVATION# IS_ COM FAL END_OF_RED BAC
---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ----------------- --------- ------------ ------------- --------- ------------ --------- ---------- ---------- ------- ------- --- --- --------- --- - --------- --- --- --- ------------ ---------------- ----------- --- --- --- ---------- ---
     1 963311256          1      1 ##########      925702 29-JUL-15  886334074  4.5697E+10 21-DEC-17  4.5697E+10 21-DEC-17   566689    512 FGRD  FGRD  NO YES NO    YES D 21-DEC-17 NO NO NO       1        1 1111603320 YES NO NO       NO

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oracle i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz