Powiększanie tablespace na ASM w Oracle

Powiększanie przestrzeni tabel opartych na „zwykłych plikach” jest w miarę proste. Jeśli baza oparta jest na Automatic Storage Management (ASM) sprawa jest trochę bardziej skomplikowana.

Na początku sprawdzamy zajętość przestrzeni tabel. Jeśli już znamy nazwę przestrzeni która nam się „zapchała” sprawdzamy nazwy plików w których jest zapisana (w przykładzie to tablespace PIN00).

col file_name format a50;
select File_name, (bytes/1024/1024/1024) as GB from dba_data_files where TABLESPACE_NAME='PIN00';

FILE_NAME                         GB
-------------------------------------------------- ----------
+BXXDATA/brmsdr/datafile/pin00.644.954189111        30
+BXXDATA/brmsdr/datafile/pin00.645.954189145        30
+BXXDATA/brmsdr/datafile/pin00.648.955369221    31,9990234
+BXXDATA/brmsdr/datafile/pin00.651.956534923        30
+BXXDATA/brmsdr/datafile/pin00.652.956539931        30
+BXXDATA/brmsdr/datafile/pin00.655.957252481        10 

Jeszcze pytanie o konkretny plik w grupie ASM

select NAME,round(BYTES/1024/1024,2) as size_MB from v$datafile where name like '+BXXDATA/brmsdr/datafile/pin00.655.957252481';

NAME                              SIZE_MB
------------------------------------------------------------ ----------
+BXXDATA/brmsdr/datafile/pin00.655.957252481            10720

Następnie sprawdzamy zajętość grup ASM

select GROUP_NUMBER, NAME, TOTAL_MB, FREE_MB, ROUND (100*(FREE_MB/TOTAL_MB)) free_pct, STATE from v$asm_diskgroup;

GROUP_NUMBER NAME               TOTAL_MB  FREE_MB  FREE_PCT STATE
------------ ------------------------------ ---------- ---------- ---------- -----------
      4 BXXREDOB              67527   22318     33 CONNECTED
      3 BXXREDOA              67527   22318     33 CONNECTED
      1 BXXARCH              1025920  1024320    100 CONNECTED
      2 BXXDATA             13849920  2625344     19 CONNECTED
      5 CXXDATA               22509   17377     77 MOUNTED

Nasza tablespace jest zapisana w grupie +BXXDATA gdzie mamy jeszcze ponad 2TB wolnego miejsca.

Powiększamy istniejący plik (ostatni na liście ktory zajmował 10GB

ALTER DATABASE DATAFILE '+BXXDATA/brmsdr/datafile/pin00.655.957252481' RESIZE 20G;

Jeśli pliki nie są automatycznie przyznawana za pomocą OMF (można poznać po dziwnej nazwie np pin00.655.957252481 czyli takie jak w naszym przykładzie) można dodać kolejny plik

ALTER TABLESPACE CHECKTP ADD DATAFILE '/u01new/oradata/CHECKNEW/CHECKTP_33.dbf' SIZE 25G AUTOEXTEND OFF;

jeśli OMF jest uruchomiony to plik dodajemy poleceniem

ALTER TABLESPACE PIN00 ADD DATAFILE SIZE 15G AUTOEXTEND OFF;

Ścieżka do pliki oraz sama nazwa zostanie utworzona automatycznie. My podajemy tylko rozmiar i czy ma posiadać autoextend. Plik zostanie dodany do domyślnej przestrzeni ASM. Aby sprawdzić jak to przestrzeń należy sprawdzić parameter

NAME              VALUE
--------------------- ---------------
db_create_file_dest       +DATA

Sprawdzamy rozmiarów plików dla tablespace (w GB) czy się coś powiększyło

select File_name, (bytes/1024/1024/1204) as GB from dba_data_files where TABLESPACE_NAME='PIN00';

FILE_NAME                         GB
-------------------------------------------------- ----------
+BXXDATA/brmsdr/datafile/pin00.644.954189111        30
+BXXDATA/brmsdr/datafile/pin00.645.954189145        30
+BXXDATA/brmsdr/datafile/pin00.648.955369221    31,9990234
+BXXDATA/brmsdr/datafile/pin00.651.956534923        30
+BXXDATA/brmsdr/datafile/pin00.652.956539931        30
+BXXDATA/brmsdr/datafile/pin00.655.957252481        20

Na koniec można sprawdzić ile zajmuje teraz nasza przestrzeń tabel

SELECT tablespace_name, SUM(bytes)/1024/1024/1024 AS total_bytes FROM dba_data_files where tablespace_name ='PIN00' GROUP BY tablespace_name;

TABLESPACE_NAME        TOTAL_BYTES
------------------------------ -----------
PIN00             6655,83495

Do administracji grupami ASM złuży narzędzie ASMCMD

Wywołujemy go poleceniem

$ asmcmd

Aby wyświetlić listę grup ASM wydajemy polecenie LS

ASMCMD> ls

BRMARCH/
BXXDATA/
BXXREDOA/
BXXREDOB/
CXXDATA/
REZERWA/

Aby wyświetlić informacje o grupach dyskowych :

ASMCMD> lsdg

State  	Type Rebal Unbal   Sector Block	AU		 Total_MB   Free_MB Req_mir_free_MB Usable_file_MB Offline_disks Name
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOUNTED EXTERN N     512  4096 67108864  1025920 1024320        0     1024320       0       N BXXARCH/
MOUNTED EXTERN N     512  4096 67108864 13849920 2653824        0     2653824       0       N BXXDATA/
MOUNTED EXTERN N     512  4096  1048576   67527  22318        0      22318       0       N BXXREDOA/
MOUNTED EXTERN N     512  4096  1048576   67527  22318        0      22318       0       N BXXREDOB/
MOUNTED EXTERN N     512  4096  1048576   22509  22447        0      22447       0       N CXXDATA/
MOUNTED EXTERN N     512  4096 1048576  276188  276089        0	   276089       0       N REZERWA/

Powiększanie grupy ASM

Jeśli w grupie ASM nie ma wolnego miejsca trzeba dodać kolejną przestrzeń. Najpierw sprawdzamy zajętość grup i czy istanieje jakaś „rezerwa”.

col name format a20
select GROUP_NUMBER, NAME, TOTAL_MB, FREE_MB from v$asm_diskgroup;

 GROUP_NUMBER NAME          TOTAL_MB  FREE_MB
=========================================================================
      1 ACFS           69044   10571
      2 DATA           759484   69450
      3 OCR            17262   16867
      4 REZERWA         140044   140951

col path format a45
col name format a20
col label format a10
select GROUP_NUMBER, HEADER_STATUS, TOTAL_MB, FREE_MB,NAME, LABEL, PATH from v$asm_disk order by GROUP_NUMBER, HEADER_STATUS, NAME,LABEL;

GROUP_NUMBER HEADER_STATU  TOTAL_MB  FREE_MB NAME         LABEL   PATH
=========================================================================
      1 MEMBER      69044   10571 DISK1B        DISK1B   ORCL:DISK1B
      2 MEMBER      69044    6312 DISK10        DISK10   ORCL:DISK10
      2 MEMBER      69044    6312 DISK11        DISK11   ORCL:DISK11
      2 MEMBER      69044    6312 DISK12        DISK12   ORCL:DISK12
      2 MEMBER      69044    6329 DISK13        DISK13   ORCL:DISK13
      2 MEMBER      69044    6311 DISK1C        DISK1C   ORCL:DISK1C
      2 MEMBER      69044    6312 DISK1D        DISK1D   ORCL:DISK1D
      2 MEMBER      69044    6312 DISK5        DISK5   ORCL:DISK5
      2 MEMBER      69044    6315 DISK6        DISK6   ORCL:DISK6
      2 MEMBER      69044    6311 DISK7        DISK7   ORCL:DISK7
      2 MEMBER      69044    6313 DISK8        DISK8   ORCL:DISK8
      2 MEMBER      69044    6311 DISK9        DISK9   ORCL:DISK9
      3 MEMBER      17262   16867 DISK1H        DISK1H   ORCL:DISK1H
      4 MEMBER      69044   68951 DISK15        DISK15   ORCL:DISK15
	  4 MEMBER      69044   68951 DISK14        DISK14   ORCL:DISK14

Jak widać w górnej tabeli grupa REZERWA to grupa 4 o rozmiarze 140GB. W dolnej „tabelce” do tej grupy przypisane są dwa dyski (14 i 15 o wielkości 68951 każda).

Musimy „wypiąć” dysk z grupy REZERWA. Jeśli jest tylko jeden dysk w grupie REZERWA to nie pozwoli nam go wypiąć i trzeba usunąć grupę i założyć ją ponownie powiększoną z kilkoma dyskami (o tym później).

drop diskgroup REZERWA

Jeśli jest kilka dysków to uruchamiamy dropowanie z grupy REZERWA dysku (numer 14)

alter diskgroup REZERWA drop disk 'DISK14';

 Diskgroup altered.

select * from v$asm_operation;

no rows selected

Sprawdzamy czy dysk jest wypięty (musi mieć status FORMER i puste pole NAME). Grupa REZERWA w górnej tabeli powinna się zmniejszyć o wielkość wypiętego dysku.

select GROUP_NUMBER, NAME, TOTAL_MB, FREE_MB from v$asm_diskgroup;

GROUP_NUMBER NAME          TOTAL_MB  FREE_MB
------------ -------------------- ---------- ----------
      1 ACFS           69044   10571
      2 DATA           759484   69450
      3 OCR            17262   16867
      4 REZERWA          69044   68951 - było 140044

select GROUP_NUMBER, HEADER_STATUS, TOTAL_MB, FREE_MB,NAME, LABEL, PATH from v$asm_disk order by GROUP_NUMBER, HEADER_STATUS, NAME,LABEL;

GROUP_NUMBER HEADER_STATU  TOTAL_MB  FREE_MB NAME         LABEL   PATH
------------ ------------ ---------- ---------- -------------------- ---------- ---------------------------------------------
      0 FORMER        0     0           DISK14   ORCL:DISK14
      1 MEMBER      69044   10571 DISK1B        DISK1B   ORCL:DISK1B
      2 MEMBER      69044    6312 DISK10        DISK10   ORCL:DISK10
      2 MEMBER      69044    6312 DISK11        DISK11   ORCL:DISK11
      2 MEMBER      69044    6312 DISK12        DISK12   ORCL:DISK12
      2 MEMBER      69044    6329 DISK13        DISK13   ORCL:DISK13
      2 MEMBER      69044    6311 DISK1C        DISK1C   ORCL:DISK1C
      2 MEMBER      69044    6312 DISK1D        DISK1D   ORCL:DISK1D
      2 MEMBER      69044    6312 DISK5        DISK5   ORCL:DISK5
      2 MEMBER      69044    6315 DISK6        DISK6   ORCL:DISK6
      2 MEMBER      69044    6311 DISK7        DISK7   ORCL:DISK7
      2 MEMBER      69044    6313 DISK8        DISK8   ORCL:DISK8
      2 MEMBER      69044    6311 DISK9        DISK9   ORCL:DISK9
      3 MEMBER      17262   16867 DISK1H        DISK1H   ORCL:DISK1H
      4 MEMBER      69044   68951 DISK15        DISK15   ORCL:DISK15

15 rows selected.

Ustawiamy rebalancing z poziomu 1 (wolny) na 5 (szybszy). Maksymalnie można ustawić go na 11, ale to można zabić nasz serwer 🙂

show parameter power

NAME                 TYPE    VALUE
---------------------------------------------------------------------------
asm_power_limit           integer   1

alter session set asm_power_limit=5;

Session altered.

A teraz dodajemy nasz 14 dysk (obecnie w stanie FORMER wyciągnięty z REZERWY) do naszej nowej grupy dyskowej (w naszym przypadku +DATA)

select * from v$asm_diskgroup;

GROUP_NUMBER NAME    SECTOR_SIZE BLOCK_SIZE ALLOCATION_UNIT_SIZE STATE    TYPE   TOTAL_MB  FREE_MB HOT_USED_MB COLD_USED_MB REQUIRED_MIRROR_FREE_MB USABLE_FILE_MB OFFLINE_DISKS COMPATIBILITY  DATABASE_COMPATIBILITY  V
------------ ----------- ----------- ---------- -------------------- ----------- ------ ---------- ---------- ----------- ------------ ----------------------- -------------- ------------- ---------------- ------------------------ --
      1 ARCH    512    4096       1048576     MOUNTED   EXTERN   409576   397209      0    12367            0     397209       0    11.2.0.0.0        10.1.0.0.0 N  
      2 DATA    512    4096       1048576     MOUNTED   EXTERN   255980    3679      0    252301            0      3679       0    11.2.0.0.0        10.1.0.0.0 N  

alter diskgroup DATA add disk 'ORCL:DISK14';

Diskgroup altered.

Sprawdzamy czy rebelancing działa prawidłowo.

select * from v$asm_operation;

GROUP_NUMBER OPERA STAT   POWER   ACTUAL   SOFAR  EST_WORK  EST_RATE EST_MINUTES ERROR_CODE
------------ ----- ---- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------- --------------------------------------------
      2 REBAL RUN      5     5    2079   58672    6159      9

Sprawdzamy czy dodał się nam plik do grupy dyskowej +DATA

select GROUP_NUMBER, NAME, TOTAL_MB, FREE_MB from v$asm_diskgroup;
select GROUP_NUMBER, HEADER_STATUS, TOTAL_MB, FREE_MB,NAME, LABEL, PATH from v$asm_disk order by GROUP_NUMBER, HEADER_STATUS, NAME,LABEL;

GROUP_NUMBER NAME          TOTAL_MB  FREE_MB
------------ -------------------- ---------- ----------
      1 ACFS           69044   10571
      2 DATA           828528   138492
      3 OCR            17262   16867
      4 REZERWA          69044   68951 - było 140044


GROUP_NUMBER HEADER_STATU  TOTAL_MB  FREE_MB NAME         LABEL   PATH
------------ ------------ ---------- ---------- -------------------- ---------- ---------------------------------------------
      1 MEMBER      69044   10571 DISK1B        DISK1B   ORCL:DISK1B
      2 MEMBER      69044    6615 DISK10        DISK10   ORCL:DISK10
      2 MEMBER      69044    6618 DISK11        DISK11   ORCL:DISK11
      2 MEMBER      69044    6616 DISK12        DISK12   ORCL:DISK12
      2 MEMBER      69044    6629 DISK13        DISK13   ORCL:DISK13
      2 MEMBER      69044   65699 DISK14        DISK14   ORCL:DISK14
      2 MEMBER      69044    6615 DISK1C        DISK1C   ORCL:DISK1C
      2 MEMBER      69044    6618 DISK1D        DISK1D   ORCL:DISK1D
      2 MEMBER      69044    6616 DISK5        DISK5   ORCL:DISK5
      2 MEMBER      69044    6619 DISK6        DISK6   ORCL:DISK6
      2 MEMBER      69044    6617 DISK7        DISK7   ORCL:DISK7
      2 MEMBER      69044    6617 DISK8        DISK8   ORCL:DISK8
      2 MEMBER      69044    6613 DISK9        DISK9   ORCL:DISK9
      3 MEMBER      17262   16867 DISK1H        DISK1H   ORCL:DISK1H
      4 MEMBER      69044   68951 DISK15        DISK15   ORCL:DISK15

15 rows selected.

Niedługo omówię przypadek co zrobić gdy brakuje miejsca w rezerwie lub samej rezerwy 🙂

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oracle i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz