Rozmiar baz Oracle

Dziś opowiem jak sprawdzić rozmiar naszej bazy danych Oracle.
W większości przypadków rozmiar bazy można pobieżnie sprawdzić określając rozmiar folderu ORADATA który zawiera nasze pliki bazodanowe. Załóżmy jednak że nie mamy dostępu do naszego systemu, a jedynie do znajdującej się na serwerze bazy danych. Podłączamy się konsolka SQLPLUS lub SQLCL do naszej bazy.

ROZMIAR INSTANCJI

Aby sprawdzić całkowity rozmiar bazy bez rozdrabniania się na pliki, przestrzenie tabel, tabele czy indeksy wydajemy po prostu zapytanie :

select sum(bytes)/1024/1024/1024 as byte_GB from v$datafiles;

  BYTE_GB
----------
541

Dodatkowo jeszcze dochodzą pliki TEMP

select sum(bytes)/1024/1024/1024 as byte_GB from v$tempfile;

  BYTE_GB
----------
45

Możemy sprawdzić jakie typy obietków zajmują naszą bazę:

select SEGMENT_TYPE, round(sum(bytes)/1024/1024) as byte_MB from dba_extents group by segment_type;

SEGMENT_TYPE     BYTE_MB
------------------ ----------
LOBINDEX          46
INDEX PARTITION      662
TABLE SUBPARTITION     2
TABLE PARTITION      147
NESTED TABLE        2
ROLLBACK          0
LOB PARTITION        5
SYSTEM STATISTICS      8
LOBSEGMENT        267
INDEX           301
TABLE           709
CLUSTER          58
TYPE2 UNDO         57

13 rows selected.

ROZMIAR PRZESTRZENI TABEL

Jak już wiemy obiekty są zapisane w przestrzeniach tabel. Aby sprawdzić rozmiar przestrzeni tabel wykonujemy:

SELECT /* + RULE */ df.tablespace_name "Tablespace",
ROUND(df.bytes / (1024 * 1024)) "Size (MB)",
ROUND(SUM(fs.bytes) / (1024 * 1024)) "Free (MB)",
Nvl(ROUND(SUM(fs.bytes) * 100 / df.bytes),1) "% Free",
ROUND((df.bytes - SUM(fs.bytes)) * 100 / df.bytes) "% Used"
FROM dba_free_space fs,
(SELECT tablespace_name,SUM(bytes) bytes
FROM dba_data_files
GROUP BY tablespace_name) df
WHERE fs.tablespace_name (+) = df.tablespace_name
GROUP BY df.tablespace_name,df.bytes
UNION ALL
SELECT /* + RULE */ df.tablespace_name tspace,
fs.bytes / (1024 * 1024),
SUM(df.bytes_free) / (1024 * 1024),
Nvl(ROUND((SUM(fs.bytes) - df.bytes_used) * 100 / fs.bytes), 1),
ROUND((SUM(fs.bytes) - df.bytes_free) * 100 / fs.bytes)
FROM dba_temp_files fs,
(SELECT tablespace_name,bytes_free,bytes_used
FROM v$temp_space_header
GROUP BY tablespace_name,bytes_free,bytes_used) df
WHERE fs.tablespace_name (+) = df.tablespace_name
GROUP BY df.tablespace_name,fs.bytes,df.bytes_free,df.bytes_used
ORDER BY 4 DESC;

Tablespace           Size (MB) Free (MB)   % Free   % Used
------------------------------ ---------- ---------- ---------- ----------
TEMP                  60     48     80     20
UNDOTBS1                75     17     23     77
SYSAUX                620     36     6     94
USERS                 858     24     3     97
SYSTEM                800     9     1     99

Mam jeszcze inne zapytanie sprawdzające rozmiary przestrzeni tabel

SELECT a.tablespace_name,
ROUND(a.bytes_alloc/1024/1024) mb_alloc,
ROUND(NVL(b.bytes_free,0)/1024/1024) mb_free,
ROUND((a.bytes_alloc-NVL(b.bytes_free,0))/1024/1024) mb_used,
ROUND((NVL(b.bytes_free, 0)/a.bytes_alloc)*100) Pct_Free,
100-ROUND((NVL(b.bytes_free,0)/a.bytes_alloc)*100) Pct_used,
ROUND(maxbytes/1048576) MAX,c.status,c.contents
FROM (SELECT f.tablespace_name,SUM(f.bytes) bytes_alloc,
SUM (DECODE (f.autoextensible,'YES', f.maxbytes,'NO', f.bytes)) maxbytes
FROM dba_data_files f
GROUP BY tablespace_name) a,
( SELECT ts.name tablespace_name, SUM (fs.blocks) * ts.blocksize bytes_free
FROM DBA_LMT_FREE_SPACE fs, sys.ts$ ts
WHERE ts.ts# = fs.tablespace_id
GROUP BY ts.name, ts.blocksize) b,
dba_tablespaces c
WHERE a.tablespace_name = b.tablespace_name(+)
AND a.tablespace_name = c.tablespace_name
UNION ALL
SELECT h.tablespace_name,
ROUND(SUM(h.bytes_free + h.bytes_used)/1048576) megs_alloc,
ROUND(SUM((h.bytes_free + h.bytes_used)-NVL (p.bytes_used,0))/1048576)
megs_free,ROUND(SUM(NVL(p.bytes_used, 0))/1048576) megs_used,
ROUND((SUM((h.bytes_free + h.bytes_used)-NVL(p.bytes_used, 0))/SUM(h.bytes_used + h.bytes_free))* 100) Pct_Free,
100-ROUND((SUM((h.bytes_free + h.bytes_used)-NVL(p.bytes_used,0))/SUM(h.bytes_used + h.bytes_free))* 100) pct_used,
ROUND(SUM (DECODE(f.autoextensible,'YES',f.maxbytes,'NO',f.bytes)/1048576)) MAX,c.status,c.contents
FROM sys.v_$TEMP_SPACE_HEADER h,
(SELECT tablespace_name, file_id, SUM (bytes_used) bytes_used
FROM gv$temp_extent_pool
GROUP BY tablespace_name, file_id) p, dba_temp_files f,dba_tablespaces c
WHERE p.file_id(+) = h.file_id
AND p.tablespace_name(+) = h.tablespace_name
AND f.file_id = h.file_id
AND f.tablespace_name = h.tablespace_name
AND f.tablespace_name = c.tablespace_name
GROUP BY h.tablespace_name, c.status, c.contents
ORDER BY 1;

TABLESPACE_NAME   MEGS_ALLOC MEGS_FREE MEGS_USED  PCT_FREE  PCT_USED    MAX STATUS  CONTENTS
-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- ---------
SYSAUX           620     36    585     6     94   32768 ONLINE  PERMANENT
SYSTEM           800     9    791     1     99   32768 ONLINE  PERMANENT
TEMP             60     60     0    100     0   32768 ONLINE  TEMPORARY
UNDOTBS1           75     17     58     23     77   32768 ONLINE  UNDO
USERS            858     24    833     3     97   32768 ONLINE  PERMANENT

I jeszcze inne:

col "Tablespace" for a22
col "Used MB" for 99,999,999
col "Free MB" for 99,999,999
col "Total MB" for 99,999,999

select df.tablespace_name "Tablespace",
totalusedspace "Used MB",
(df.totalspace - tu.totalusedspace) "Free MB",
df.totalspace "Total MB",
round(100 * ( (df.totalspace - tu.totalusedspace)/ df.totalspace))
"Pct. Free"
from
(select tablespace_name,
round(sum(bytes) / 1048576) TotalSpace
from dba_data_files
group by tablespace_name) df,
(select round(sum(bytes)/(1024*1024)) totalusedspace, tablespace_name
from dba_segments
group by tablespace_name) tu
where df.tablespace_name = tu.tablespace_name ;

Tablespace            Used MB  Free MB  Total MB Pct. Free
------------------------------ ---------- ---------- ---------- ----------
SYSAUX                584     36    620     6
UNDOTBS1                57     18     75     24
USERS                 832     26    858     3
SYSTEM                790     10    800     1

Każda przestrzeń jest zapisana w oddzielnym pliku. Ich rozmiar można sprawdzić zapytaniem:

col file_name format a45
col tablespace_name format a20
select file_name, tablespace_name, status, ROUND(bytes/1024/1024) as BYTES_MB, autoextensible, increment_by from DBA_DATA_FILES;

FILE_NAME                   TABLESPACE_NAME   STATUS   BYTES_MB AUT INCREMENT_BY
--------------------------------------------- -------------------- --------- ---------- --- ------------
/home/oracle/app/oracle/oradata/BAZA/datafile SYSTEM        AVAILABLE    800 YES     1280
/o1_mf_system_dfnr4h2k_.dbf

/home/oracle/app/oracle/oradata/BAZA/datafile SYSAUX        AVAILABLE    620 YES     1280
/o1_mf_sysaux_dfnr3ct0_.dbf

/home/oracle/app/oracle/oradata/BAZA/datafile USERS        AVAILABLE    858 YES     160
/o1_mf_users_dfnr5wg3_.dbf

/home/oracle/app/oracle/oradata/BAZA/datafile UNDOTBS1       AVAILABLE     75 YES     640
/o1_mf_undotbs1_dfnr5xoj_.dbf

lub podobnym zapytaniem:

select NAME,CREATION_TIME,STATUS,round(bytes/1024/1024) as bytes,blocks from v$datafile;

NAME                        CREATION STATUS    BYTES   BLOCKS
-------------------------------------------------- -------- ------- ---------- ----------
/home/oracle/app/oracle/oradata/BAZA/datafile/o1_m 14/07/07 SYSTEM     800   102400
f_system_dfnr4h2k_.dbf

/home/oracle/app/oracle/oradata/BAZA/datafile/o1_m 14/07/07 ONLINE     620   79360
f_sysaux_dfnr3ct0_.dbf

/home/oracle/app/oracle/oradata/BAZA/datafile/o1_m 14/07/07 ONLINE     75    9600
f_undotbs1_dfnr5xoj_.dbf

/home/oracle/app/oracle/oradata/BAZA/datafile/o1_m 14/07/07 ONLINE     858   109760
f_users_dfnr5wg3_.dbf

Lub jeszcze innym

select a.tablespace_name,a.file_name,a.bytes/1024/1024 TABLESPACE_SIZE_MB,
Sum(b.bytes)/1024/1024 FREE_IN_MB from dba_free_space b,dba_data_files a
Where a.tablespace_name = b.tablespace_name
AND a.file_id = b.file_id
GROUP by a.tablespace_name, a.file_name,a.bytes/1024/1024
Order by a.tablespace_name, a.file_name;

TABLESPACE_NAME   FILE_NAME                TABLESPACE_SIZE_MB FREE_IN_MB
-------------------- ---------------------------------------- ------------------ ----------
APLIKACJE      /oradata/AFPROD/aplikacje01.dbf            10000   6634.5
AUDYT        /oradata/AFPROD/audyt01.dbf              15360  178.9375
AUDYT        /oradata/AFPROD/audyt02.dbf              15360  647.0625
AUDYT        /oradata/AFPROD/audyt03.dbf              15360  160.6875
AUDYT        /oradata/AFPROD/audyt04.dbf              15360  461.625
AUDYT        /oradata/AFPROD/audyt05.dbf              15360  616.125
AUDYT        /oradata/AFPROD/audyt06.dbf              15360   652.25
AUDYT        /oradata/AFPROD/audyt07.dbf              15360  806.375
AUDYT        /oradata/AFPROD/audyt08.dbf              15360  443.625
AUDYT        /oradata/AFPROD/audyt09.dbf              10240  149.125
SYSAUX        /oradata/AFPROD/sysaux01.dbf              1200  147.9375
SYSTEM        /oradata/AFPROD/system01.dbf              1024  732.4375
UNDOTBS1       /oradata/AFPROD/undotbs01.dbf             13312  2934.875
USERS        /oradata/AFPROD/users01.dbf              10000  6494.75

14 rows selected.

ROZMIAR POJEDYNCZEJ PRZESTRZENI

W tym celu wykonujemy zapytanie:

select df.tablespace_name "Tablespace",
totalusedspace "Used MB",
(df.totalspace - tu.totalusedspace) "Free MB",
df.totalspace "Total MB",
round(100 * ( (df.totalspace - tu.totalusedspace)/ df.totalspace))
"Pct. Free"
from
(select tablespace_name,
round(sum(bytes) / 1048576) TotalSpace
from dba_data_files
group by tablespace_name) df,
(select round(sum(bytes)/(1024*1024)) totalusedspace, tablespace_name
from dba_segments
group by tablespace_name) tu
where df.tablespace_name = tu.tablespace_name and df.tablespace_name = 'AUDYT';

Tablespace            Used MB  Free MB  Total MB Pct. Free
------------------------------ ---------- ---------- ---------- ----------
AUDYT               131092    2028   133120     2

Zapytanie od pliki pojedynczej przestrzeni tabel

col TABLESPACE_NAME format a20
col ALLOCATED clear
col FILE_ID clear
col FILE_NAME format a40

select
d.tablespace_name,
d.file_id,
d.file_name,
round(d.bytes/1024/1024,0) allocated_mb,
round(nvl(f.bytes,0)/1024/1024,0) free_mb,
round(((f.bytes/d.bytes)*100),1) percent
from (select tablespace_name, file_id, file_name, sum(bytes) bytes from dba_data_files
group by tablespace_name, file_id, file_name) d,
(select tablespace_name, file_id, sum(bytes) bytes from dba_free_space
group by tablespace_name, file_id) f
where d.tablespace_name in ('AUDYT')
and d.tablespace_name = f.tablespace_name(+)
and d.file_id = f.file_id(+)
order by tablespace_name, file_id;

TABLESPACE_NAME     FILE_ID FILE_NAME                ALLOCATED_MB  FREE_MB  PERCENT
-------------------- ---------- ---------------------------------------- ------------ ---------- ----------
AUDYT             5 /oradata/AFPROD/audyt01.dbf           15360    179    1.2
AUDYT             6 /oradata/AFPROD/audyt02.dbf           15360    647    4.2
AUDYT             7 /oradata/AFPROD/audyt03.dbf           15360    161     1
AUDYT             8 /oradata/AFPROD/audyt04.dbf           15360    462     3
AUDYT             9 /oradata/AFPROD/audyt05.dbf           15360    616     4
AUDYT            10 /oradata/AFPROD/audyt06.dbf           15360    652    4.2
AUDYT            12 /oradata/AFPROD/audyt07.dbf           15360    806    5.2
AUDYT            13 /oradata/AFPROD/audyt08.dbf           15360    444    2.9
AUDYT            14 /oradata/AFPROD/audyt09.dbf           10240    149    1.5

9 rows selected.

ROZMIAR PRZESTRZENI TEMP

w powyższych zapytaniach nie jest wyświetlana przestrzeń TEMP. Jej rozmiar sprawdzamy oddzielnie:

select name,bytes/1024/1024 as bytes_MB from v$tempfile ;

NAME                         BYTES_MB
-------------------------------------------------- ----------
/home/oracle/app/oracle/oradata/BAZA/datafile/o1_m     60
f_temp_dfnr6xdk_.tmp

Wolne miejsce w przestrzeni możemy sprawdzić poleceniem

SQL> select tablespace_name,sum(bytes/(1024*1024)) "Free Mb"
from dba_free_space
group by tablespace_name;

TABLESPACE_NAME     Free Mb
-------------------- ----------
SYSTEM         732.4375
APLIKACJE        6634.5
USERS          6494.75
AUDYT         4115.8125
SYSAUX         147.9375
UNDOTBS1        2934.875

6 rows selected.

ROZMIARY SCHEMATÓW BAZY

Zapytanie zwracające rozmiar schematu (przykładowo schemat SH)

select round(sum(bytes)/1024/1024) as bytes_MB from dba_segments where owner='SH';

 BYTES_MB
----------
    798

Jeśli chcielibyśmy sprawdzić rozmiary poszczególnych schematów wykonujemy:

col owner format a25
select owner, sum(bytes)/1024/1024 schema_size_mb
from dba_segments
group by owner;

OWNER           SCHEMA_SIZE_MB
------------------------- --------------
APEX_040200        193,875
MDSYS           77,75
OUTLN           ,5625
HR            1,5625
CTXSYS          3,8125
SYSTEM          32,1875
SCOTT           ,3125
DVSYS           4,4375
AUDSYS          1,4375
OE            9,9375
DBSNMP          ,375
GSMADMIN_INTERNAL     1,375
OJVMSYS          ,375
ORDSYS          ,4375
PM            19,8125
SH            798,4375
XDB            68,75
ORDDATA          16,0625
IX            1,9375
SYS            1021,6875
WMSYS           7,1875
LBACSYS          ,3125

22 rows selected.

Możemy też sprawdzić ile zajmują poszczególne schematy w naszej przestrzeni tabel (np.USERS)

select owner, sum(bytes)/1024/1024 as bytes_MB from dba_segments where tablespace_name = 'USERS' group by owner;

OWNER            BYTES_MB
------------------------- ----------
HR            1,5625
SCOTT           ,3125
OJVMSYS          ,375
OE            9,9375
PM            19,8125
SH            798,4375
IX            1,9375

7 rows selected.

ROZMIARY TABEL

Jak już wiemy ile zajmują nasze przestrzenie tabel pora dowiedzieć się ile zajmują nasze tabele w tych przestrzeniach w naszych schematach
Przykładowo aby sprawdzić ile zajmują tabele schematu HR wykonujemy zapytanie:

col owner format a10
col segment_name format a20
SELECT owner,
segment_name,
segment_type,
tablespace_name,
bytes/1024/1024 as bytes_MB,
initial_extent,
next_extent,
extents,
pct_increase
FROM
DBA_SEGMENTS
WHERE
OWNER = 'HR'
AND SEGMENT_TYPE = 'TABLE'
order by bytes desc;

OWNER   SEGMENT_NAME     SEGMENT_TYPE    TABLESPACE_NAME       MB INITIAL_EXTENT NEXT_EXTENT  EXTENTS PCT_INCREASE
---------- -------------------- ------------------ -------------------- ---------- -------------- ----------- ---------- ------------
HR     JOB_HISTORY     TABLE       USERS        ,0625        65536   1048576     1
HR     EMPLOYEES      TABLE       USERS        ,0625        65536   1048576     1
HR     JOBS         TABLE       USERS        ,0625        65536   1048576     1
HR     DEPARTMENTS     TABLE       USERS        ,0625        65536   1048576     1
HR     LOCATIONS      TABLE       USERS        ,0625        65536   1048576     1
HR     REGIONS       TABLE       USERS        ,0625        65536   1048576     1

6 rows selected.

Jeśli chcemy się dowiedzieć jakiego usera (schematu) tabela jest największa

select segment_name,segment_type,owner, bytes/1024/1024 as size_MB
from dba_segments
where segment_type='TABLE'
order by bytes;

SEGMENT_NAME     SEGMENT_TYPE    OWNER     SIZE_MB
-------------------- ------------------ ---------- ----------
IDL_CHAR$      TABLE       SYS        11
OBJ$         TABLE       SYS        12
ARGUMENT$      TABLE       SYS        13
CUSTOMERS      TABLE       SH         13
WWV_FLOW_PAGE_PLUGS TABLE       APEX_04020     15
JAVA$MC$       TABLE       SYS        17
IDL_UB2$       TABLE       SYS        32
SOURCE$       TABLE       SYS        52
IDL_UB1$       TABLE       SYS        288

POWIĘKSZANIE TABLESPACE

Załóżmy, że zapchała się nam przestrzeń tabel USERS. Aby ją powiększyć należy najpierw sprawdzić jej rozmiar

select name,round(bytes/1024/1024) as bytes_MB from v$datafile where name like '%users%';

NAME                         BYTES_MB
-------------------------------------------------- ----------
/home/oracle/app/oracle/oradata/BAZA/datafile/      858
users01.dbf

W pierwszej kolejności pamiętajmy o sprawdzeniu czy na filesystemie znajduje się odpowiednia ilość miejsca aby powiększyć przestrzeń tabel.

Powiększamy obecny plik przestrzeni tabel:

ALTER DATABASE DATAFILE '/home/oracle/app/oracle/oradata/BAZA/datafile/users01.dbf' RESIZE 8000M;

lub dodać kolejny plik

ALTER TABLESPACE users ADD DATAFILE '/home/oracle/app/oracle/oradata/BAZA/datafile/users02.dbf' SIZE 5G AUTOEXTEND OFF;

I to by było na tyle wiedzy ogólnej o rozmiarach bazy Oracle 🙂

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oracle i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz