DB2AUDIT

Kolejnym narzędziem służącym do monitorowania zdarzeń na bazie danych db2 jest db2audit.
Narzędzie to zbiera dane i zapisuje je do plików logów znajdujących się w zdefiniowanym folderze w katalogu domowym bazy danych. Dla utrzymania porządku warto utworzyć specjalne foldery na te pliki.
Plik logu audytowego instancji (db2audit.instance.log.member_number[.timestamp]) oraz log audytowy bazodanowy (db2audit.db.dbname.log.member_number[.timestamp]) domyślnie znajdują się w folderze

/db2/db2home/db2inst1/sqllib/security/auditdata

Plik konfiguracyjny (db2audit.cfg) znajduje się w folderze security. Log audytowy bazodanowy (db2audit.db.dbname.log.member_number[.timestamp]). Zarówno plik konfiguracyjny jak i logi to pliki binarne i nie da się ich podejrzeć 🙁

Po zakończeniu prac należy zarchiwizować plik logu i do tego służyć będzie specjalnie utworzony folder audit_arch:

$> mkdir /db2/db2home/db2inst1/sqllib/security/auditdata/audit_arch

KONFIGURACJA DB2AUDIT

Aby sprawdzić konfigurację db2audit wykonujemy:

[db2inst1@vdb2bck][~/sqllib/security] $ db2audit describe

DB2 AUDIT SETTINGS:

Audit active: "FALSE "
Log audit events: "FAILURE"
Log checking events: "FAILURE"
Log object maintenance events: "FAILURE"
Log security maintenance events: "FAILURE"
Log system administrator events: "FAILURE"
Log validate events: "FAILURE"
Log context events: "NONE"
Return SQLCA on audit error: "FALSE "
Audit Data Path: ""
Audit Archive Path: ""

AUD0000I Operation succeeded.

Jak widać będą rejestrowane tylko zdarzenie błędne (FAILURE). Aby zmienić zakres monitorowany wykonujemy:

[db2inst1@vdb2bck][~] $ db2audit configure scope all status none errortype audit

AUD0000I Operation succeeded.

[db2inst1@vdb2bck][~] $ db2audit configure scope secmaint status both errortype audit

AUD0000I Operation succeeded.

Zmieniamy foldery docelowe na pliki logów i pliki archiwalne

db2audit configure archivepath /db2/db2home/iamdb02/db2inst1
db2audit configure datapath /db2/db2home/iamdb02/db2inst1/sqllib/security/auditdata

Sprawdzamy czy zmiany się zapisały:

[db2inst1@vdb2bck][~/sqllib/security/auditdata] $ db2audit describe

DB2 AUDIT SETTINGS:

Audit active: "FALSE "
Log audit events: "FAILURE"
Log checking events: "FAILURE"
Log object maintenance events: "FAILURE"
Log security maintenance events: "BOTH"
Log system administrator events: "FAILURE"
Log validate events: "FAILURE"
Log context events: "NONE"
Return SQLCA on audit error: "FALSE "
Audit Data Path: "/db2/db2home/iamdb02/db2inst1/sqllib/security/auditdata/"
Audit Archive Path: "/db2/db2home/iamdb02/db2inst1/"

Parametr Audit active: „FALSE ” bo audyt jeszcze nie jest uruchomiony. Pozostałe parametry można ustawić z FAILURE na SUCCESS lub BOTH.

URUCHAMIAMY PROGRAM DB2AUDIT

Po podłączeniu się do bazy (connect to baza) uruchamiamy audyt

[db2inst1@vdb2bck][/home] $ db2audit start

AUD0000I Operation succeeded.

Pojawiają się odpowiednie pliki logów w folderze

/db2/db2home/db2inst1/sqllib/security/auditdata

$> ls -la

-rw------- 1 db2inst1 db2iadm1 8430 Aug 19 18:09 db2audit.db.ITIMDB.log.0
-rw------- 1 db2inst1 db2iadm1 10742 Aug 19 18:13 db2audit.instance.log.0
-rw------- 1 db2inst1 db2iadm1 8384 Aug 19 17:03 db2audit.instance.log.0.20170819170313
-rw------- 1 db2inst1 db2iadm1 8580 Aug 19 17:36 db2audit.instance.log.0.20170819173654
-rw------- 1 db2inst1 db2iadm1 14292 Aug 19 18:11 db2audit.instance.log.0.20170819181134

Jeśli audyt trwa długo w folderze może pojawić się kilkadziesiąt plików o wielkości 4 MB z odpowiednią datą powstania w nazwie.

Teraz rozpoczynamy prace na bazie. W tym czasie odbywa się rejestracja wszystkich zdarzeń na bazie i instancji do odpowiednich plików logów. Możemy wykonać kilka połączeń do bazy z różnych użytkowników posiadających uprawnienia jak i nie posiadających dostępu do bazy.

Jeśli chcemy zalogować się do bazy z innych userów musimy ustawić zmienne bazodanowe poleceniem:
[user2db2@vdb2bck ~]$ cd /db2/db2home/db2inst1/sqllib
[db2inst2@vdb2bck ~]$ . db2profile

ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI ZDARZEŃ I ARCHIWIZACJA DANYCH

Po zakończeniu prac wykonujemy polecenie FLUSH, które zapisuje obecnie trwające zdarzenia do logu

[db2inst1@vdb2bck][/home] $ db2audit flush

AUD0000I Operation succeeded.

następnie zatrzymujemy db2audit

[db2inst1@vdb2bck][~] $ db2audit stop

AUD0000I Operation succeeded.

Pliki logów przestają się generować.

Wykonujemy archiwizację pliku logu dla instancji do pliku archiwalnego w folderze AUDIT_ARCH

[db2inst1@vdb2bck][/home] $ db2audit archive

Node   AUD   Archived or Interim Log File
     Message
-------- -------- ---------------------------------------------------
    0 AUD0000I db2audit.instance.log.0.20170923200515

Jeśli chcemy zarchiwizować pliki logów bazy SAMPLE wykonujemy

[db2inst1@localhost auditdata]$ db2audit archive database SAMPLE

Node   AUD   Archived or Interim Log File
     Message
-------- -------- ---------------------------------------------------
    0 AUD0000I db2audit.db.SAMPLE.log.0.20170923200515

AUD0000I Operation succeeded.

Została tu podana nazwa pliku w którym zostały zarchiwizowane zdarzenia. Po tej operacji pliki logów bazodanowych (SAMPLE) w folderze AUDITDATA powinien zniknąć. Pojawi się pliki w folderze AUDTI_ARCH o podanej wyżej nazwie.

[db2inst1@localhost audit_arch]$ pwd

/db2/db2home/db2inst1/sqllib/security/auditdata/audit_arch

[db2inst1@localhost audit_arch]$ ls -la

total 12
drwxr-xr-x. 2 db2inst1 db2iadm1  52 Sep 23 20:05 .
drwxr-xr-x. 3 db2inst1 db2iadm1  54 Sep 23 20:05 ..
-rw-------. 1 db2inst1 db2iadm1 10144 Sep 23 20:05 db2audit.db.SAMPLE.log.0.20170923200515

Następnie konwertujemy plik logu (również binarny) do pliku tekstowego. Poniższe polecenie konwertuje wszystkie pliki z folderu o podanej nazwie do pliku tekstowego extract.out

[db2inst1@vdb2bck][~] $ db2audit extract file extract.out from files db2audit.instance.log.*.*

AUD0000I Operation succeeded.

Zamiast umieszczać wszystko w jednym pliku możemy rozłożyć zarejestrowane zdarzenia na pliki. Aby wyeksportować konkretny plik logu wydajemy polecenie:

db2audit extract delasc from files db2audit.instance.log.0.20170915125138

w zdefiniowanym folderze archiwalnym audit_arch powstanie kilka plików

[db2inst1@localhost audit_arch]$ ls -la

total 76
drwxr-xr-x. 2 db2inst1 db2iadm1 4096 Sep 15 12:53 .
drwxr-xr-x. 3 db2inst1 db2iadm1  53 Sep 15 12:52 ..
-rw-rw-rw-. 1 db2inst1 db2iadm1  0 Sep 15 12:53 audit.del
-rw-rw-rw-. 1 db2inst1 db2iadm1  0 Sep 15 12:53 auditlobs
-rw-rw-rw-. 1 db2inst1 db2iadm1 455 Sep 15 12:53 checking.del
-rw-rw-rw-. 1 db2inst1 db2iadm1  0 Sep 15 12:53 context.del
-rw-------. 1 db2inst1 db2iadm1 8490 Sep 15 12:07 db2audit.instance.log.0.20170915120728
-rw-------. 1 db2inst1 db2iadm1 8306 Sep 15 12:13 db2audit.instance.log.0.20170915121315
-rw-------. 1 db2inst1 db2iadm1 8574 Sep 15 12:17 db2audit.instance.log.0.20170915121716
-rw-------. 1 db2inst1 db2iadm1 8404 Sep 15 12:26 db2audit.instance.log.0.20170915122614
-rw-------. 1 db2inst1 db2iadm1 8683 Sep 15 12:51 db2audit.instance.log.0.20170915125138
-rw-rw-rw-. 1 db2inst1 db2iadm1  0 Sep 15 12:53 execute.del
-rw-rw-rw-. 1 db2inst1 db2iadm1 3395 Sep 15 12:26 extract_all.out
-rw-rw-rw-. 1 db2inst1 db2iadm1  0 Sep 15 12:53 objmaint.del
-rw-rw-rw-. 1 db2inst1 db2iadm1  0 Sep 15 12:53 secmaint.del
-rw-rw-rw-. 1 db2inst1 db2iadm1 400 Sep 15 12:53 sysadmin.del
-rw-rw-rw-. 1 db2inst1 db2iadm1  0 Sep 15 12:53 validate.del

Przykładowo:

plik sysadmin.del

"2017-09-15-12.49.31.178709","SYSADMIN","START_DB2",0,-1092,"","db2inst1","DB2INST1",0,0,"*LOCAL_APPLICATION","db2start",,,,,,,,,,,,,
"2017-09-15-12.49.40.301899","SYSADMIN","START_DB2",0,-1063,"","db2inst1","DB2INST1",,,"*LOCAL_APPLICATION","db2star2",,,,,,,,,,,,,
"2017-09-15-12.49.40.352182","SYSADMIN","START_DB2",0,-1063,"","db2inst1","DB2INST1",0,0,"*LOCAL_APPLICATION","db2start",,,,,,,,,,,,,

plik checking.del

"2017-09-15-12.49.31.142866","CHECKING","CHECKING_FUNCTION",0,-1092,"","root","ROOT",,,"*LOCAL_APPLICATION","db2chkau",,,,,,"INSTANCE","0x00000000000000000000000000000001","0x00000000000000000000000000800000",,,,,,,,,,,
"2017-09-15-12.50.50.027416","CHECKING","CHECKING_FUNCTION",3,-1092,"SAMPLE","root","ROOT",0,0,"*LOCAL.db2inst1.170915105042","db2bp",,,,,,"INSTANCE","0x00000000000000000000000000000001","0x00000000000000000000000000800000",,,,,,,,,,,

Wszelkie zarejestrowane w logu dane które zostają zarchiwizowane zostają z logu usunięte. Jeśli wyłączyliśmy już db2audit po archiwizacji logu plik logu w folderze AUDITDATA powinien zniknąć.

DB2AUDIT w TABELACH BAZY DANYCH

Podobnie jak w narzędziu DB2 EVENT MONITOR tu też możemy przenieść zebrane dane do tabel bazy danych. Aby to wykonać należy najpierw umieścić dane w oddzielnych plikach DEL za pomocą polecenie EXTRACT DELASC omówionego wyżej

Aby było ładniej i był porządek stworzony do tego celu schemat AUDIT

[db2inst1@localhost audit_arch]$ db2 CREATE SCHEMA AUDIT

DB20000I The SQL command completed successfully.

[db2inst1@localhost audit_arch]$ db2 SET CURRENT SCHEMA = 'AUDIT'

DB20000I The SQL command completed successfully.

[db2inst1@localhost audit_arch]$ cd

/db2/db2home/db2inst1

Aby wygenerować utworzenie tabel należy uruchomić specjalny program DLL który zrobi to automatycznie.

[db2inst1@localhost ~]$ db2 +o -tf sqllib/misc/db2audit.ddl

tabele są utworzone

[db2inst1@localhost ~]$ db2 list tables for schema AUDIT

Table/View           Schema     Type Creation time       
------------------------------- --------------- ----- --------------------------
AUDIT              AUDIT      T   2017-09-23-18.47.09.725542
CHECKING            AUDIT      T   2017-09-23-18.47.09.763646
CONTEXT             AUDIT      T   2017-09-23-18.47.09.885173
EXECUTE             AUDIT      T   2017-09-23-18.47.09.945590
OBJMAINT            AUDIT      T   2017-09-23-18.47.09.789037
SECMAINT            AUDIT      T   2017-09-23-18.47.09.812705
SYSADMIN            AUDIT      T   2017-09-23-18.47.09.836703
VALIDATE            AUDIT      T   2017-09-23-18.47.09.860993
 8 record(s) selected.

Na razie wszystkie tabele są puste

db2 'select count(*) from audit.VALIDATE'

1
-----------
     0

 1 record(s) selected.

Teraz pora wczytać pliki DEL do odpowiednich tabel w bazie danych

Podłaczamy się do naszej bazy danych SAMPLE

db2 => connect to sample

  Database Connection Information

 Database server    = DB2/LINUXX8664 9.7.6
 SQL authorization ID  = DB2INST1
 Local database alias  = SAMPLE 

i wczytujemy przykładowo plik VALIDATE.DEL do tabeli AUDIT.VALIDATE

db2 => LOAD FROM validate.del OF DEL MODIFIED BY DELPRIORITYCHAR LOBSINFILE INSERT INTO audit.VALIDATE

SQL3501W The table space(s) in which the table resides will not be placed in
backup pending state since forward recovery is disabled for the database.

SQL3109N The utility is beginning to load data from file
"/db2/db2home/db2inst1/sqllib/security/auditdata/audit_arch/validate.de".

SQL3500W The utility is beginning the "LOAD" phase at time "09/23/2017
20:13:49.866542".

SQL3519W Begin Load Consistency Point. Input record count = "0".

SQL3520W Load Consistency Point was successful.

SQL3110N The utility has completed processing. "15" rows were read from the
input file.

SQL3519W Begin Load Consistency Point. Input record count = "15".

SQL3520W Load Consistency Point was successful.

SQL3515W The utility has finished the "LOAD" phase at time "09/23/2017
20:13:49.915579".


Number of rows read     = 15
Number of rows skipped   = 0
Number of rows loaded    = 15
Number of rows rejected   = 0
Number of rows deleted   = 0
Number of rows committed  = 15

Wczytanych zostało 15 wierszy. Pozostałe tabele nadal są puste.

db2 => select count(*) from audit.validate

1
-----------
     15

 1 record(s) selected.

db2 'select count(*) from audit.CONTEXT'
db2 'select count(*) from audit.EXECUTE'
db2 'select count(*) from audit.OBJMAINT'
db2 'select count(*) from audit.SECMAINT'
db2 'select count(*) from audit.SYSADMIN'
db2 'select count(*) from audit.VALIDATE' tu tylko 15 wierszy

Możemy sprawdzić co zawiera tabela

db2 => select * from audit.validate

TIMESTAMP         CATEGORY EVENT              CORRELATOR STATUS   DATABASE USERID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AUTHID                                                              EXECID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NODENUM COORDNUM APPID                                                                                                                              APPNAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AUTHTYPE             PKGSCHEMA                                                            PKGNAME                                                             PKGSECNUM PKGVER                              PLUGINNAME            LCLTRANSID       GLBLTRANSID                           CLNTUSERID                                                                                                                           CLNTWRKSTNAME                                                                                                                          CLNTAPPNAME                                                                                                                           CLNTACCSTRING                                                                                                                          TRSTCTXNAME                                                                                                                           CONTRSTTYPE ROLEINHERITED                                                          
-------------------------- -------- -------------------------------- ----------- ----------- -------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- ---------------------------------------------------------------- -------------------------------- ----------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017-09-23-18.38.13.731956 VALIDATE AUTHENTICATION               2   -30082 SAMPLE  haker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -                                                                db2inst1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0    0 *LOCAL.db2inst1.170923163813                                                                                                                  db2bp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SERVER              -                                                                -                                                                    - -                                IBMOSauthserver         -            -                                -                                                                                                                                -                                                                                                                                -                                                                                                                                -                                                                                                                                -                                                                                                                                     - -                                                                
2017-09-23-18.38.33.996357 VALIDATE AUTHENTICATION               2      0 SAMPLE  db2inst1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DB2INST1                                                             db2inst1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0    0 *LOCAL.db2inst1.170923163834                                                                                                                  DB2HMON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SERVER              -                                                                -                                                                    - -                                IBMOSauthserver         -            -                                -                                                                                                                                -                                                                                                                                -                                                                                                                                -                                                                                                                                -                                                                                                                                     - -                                                                
2017-09-23-18.38.34.020171 VALIDATE AUTHENTICATION               2      0 SAMPLE  db2inst1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DB2INST1                                                             db2inst1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0    0 *LOCAL.db2inst1.170923163835                                                                                                                  DB2HMON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SERVER              -                                                                -                                                                    - -                                IBMOSauthserver         -            -                                -                                                                                                                                -                                                                                                                                -                                                                                                                                -                                                                                                                                -                                                                                                                                     - -                                                                

 15 record(s) selected.

Lub bardziej szczegółowo i po sformatowaniu długości kolumn

db2 => select TIMESTAMP,substr(EVENT,1,20) as EVENT, DATABASE, substr(USERID,1,10) as USERID, substr(EXECID,1,10) as EXECID, status, substr(APPID,1,30), substr(APPNAME,1,10), substr(AUTHTYPE,1,10) from audit.validate

TIMESTAMP         EVENT        DATABASE USERID   EXECID   STATUS   7               8     9
-------------------------- -------------------- -------- ---------- ---------- ----------- ------------------------------ ---------- ----------
2017-09-23-20.00.06.949849 AUTHENTICATION    SAMPLE  db2inst1  db2inst1       0 *LOCAL.db2inst1.170923180006  db2bp   SERVER
2017-09-23-20.00.33.719821 AUTHENTICATION    SAMPLE  db2inst1  db2inst1       0 *LOCAL.db2inst1.170923180034  DB2HMON  SERVER
2017-09-23-20.00.33.741675 AUTHENTICATION    SAMPLE  db2inst1  db2inst1       0 *LOCAL.db2inst1.170923180035  DB2HMON  SERVER
2017-09-23-20.00.33.758897 AUTHENTICATION    SAMPLE  db2inst1  db2inst1       0 *LOCAL.db2inst1.170923180036  DB2HMON  SERVER
2017-09-23-20.00.33.777291 AUTHENTICATION    SAMPLE  db2inst1  db2inst1       0 *LOCAL.db2inst1.170923180037  DB2HMON  SERVER
2017-09-23-20.00.33.789085 AUTHENTICATION    SAMPLE  db2inst1  db2inst1       0 *LOCAL.db2inst1.170923180038  DB2HMON  SERVER
2017-09-23-20.00.33.797162 AUTHENTICATION    SAMPLE  db2inst1  db2inst1       0 *LOCAL.db2inst1.170923180039  DB2HMON  SERVER
2017-09-23-20.01.13.893126 AUTHENTICATION    SAMPLE  haker   db2inst1    -30082 *LOCAL.db2inst1.170923180113  db2bp   SERVER
2017-09-23-20.01.31.676352 AUTHENTICATION    SAMPLE  root    db2inst1    -30082 *LOCAL.db2inst1.170923180131  db2bp   SERVER
2017-09-23-20.01.50.298656 AUTHENTICATION    SAMPLE  db2inst1  db2inst1    -30082 *LOCAL.db2inst1.170923180150  db2bp   SERVER
2017-09-23-20.02.20.590770 AUTHENTICATION    SAMPLE  db2inst1  db2inst1    -30082 *LOCAL.db2inst1.170923180220  db2bp   SERVER
2017-09-23-20.02.33.789613 AUTHENTICATION    SAMPLE  db2inst1  db2inst1       0 *LOCAL.db2inst1.170923180234  DB2HMON  SERVER
2017-09-23-20.02.33.807708 AUTHENTICATION    SAMPLE  db2inst1  db2inst1       0 *LOCAL.db2inst1.170923180235  DB2HMON  SERVER
2017-09-23-20.02.38.411805 AUTHENTICATION    SAMPLE  db2inst1  db2inst1       0 *LOCAL.db2inst1.170923180238  db2bp   SERVER
2017-09-23-20.04.26.355554 AUTHENTICATION    SAMPLE  root    root         0 *LOCAL.db2inst1.170923180426  db2bp   SERVER

 15 record(s) selected.

Nazwy kolumn do wyświetlenia możemy sprawdzić poleceniem DESCRIBE

db2 => describe table audit.validate

                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
TIMESTAMP            SYSIBM  CHARACTER          26   0 Yes
CATEGORY            SYSIBM  CHARACTER          8   0 Yes
EVENT              SYSIBM  VARCHAR           32   0 Yes
CORRELATOR           SYSIBM  INTEGER           4   0 Yes
STATUS             SYSIBM  INTEGER           4   0 Yes
DATABASE            SYSIBM  CHARACTER          8   0 Yes
USERID             SYSIBM  VARCHAR          1024   0 Yes
AUTHID             SYSIBM  VARCHAR          128   0 Yes
EXECID             SYSIBM  VARCHAR          1024   0 Yes
NODENUM             SYSIBM  SMALLINT           2   0 Yes
COORDNUM            SYSIBM  SMALLINT           2   0 Yes
APPID              SYSIBM  VARCHAR          255   0 Yes
APPNAME             SYSIBM  VARCHAR          1024   0 Yes
AUTHTYPE            SYSIBM  VARCHAR           32   0 Yes
PKGSCHEMA            SYSIBM  VARCHAR          128   0 Yes
PKGNAME             SYSIBM  VARCHAR          128   0 Yes
PKGSECNUM            SYSIBM  SMALLINT           2   0 Yes
PKGVER             SYSIBM  VARCHAR           64   0 Yes
PLUGINNAME           SYSIBM  VARCHAR           32   0 Yes
LCLTRANSID           SYSIBM  VARCHAR           10   0 Yes
GLBLTRANSID           SYSIBM  VARCHAR           30   0 Yes
CLNTUSERID           SYSIBM  VARCHAR          255   0 Yes
CLNTWRKSTNAME          SYSIBM  VARCHAR          255   0 Yes
CLNTAPPNAME           SYSIBM  VARCHAR          255   0 Yes
CLNTACCSTRING          SYSIBM  VARCHAR          255   0 Yes
TRSTCTXNAME           SYSIBM  VARCHAR          255   0 Yes
CONTRSTTYPE           SYSIBM  INTEGER           4   0 Yes
ROLEINHERITED          SYSIBM  VARCHAR          128   0 Yes

 28 record(s) selected.

-------------------

db2 => describe table audit.validate

                Data type           Column
Column name           schema  Data type name   Length   Scale Nulls
------------------------------- --------- ------------------- ---------- ----- ------
TIMESTAMP            SYSIBM  CHARACTER          26   0 Yes
CATEGORY            SYSIBM  CHARACTER          8   0 Yes
EVENT              SYSIBM  VARCHAR           32   0 Yes
CORRELATOR           SYSIBM  INTEGER           4   0 Yes
STATUS             SYSIBM  INTEGER           4   0 Yes
DATABASE            SYSIBM  CHARACTER          8   0 Yes
USERID             SYSIBM  VARCHAR          1024   0 Yes
AUTHID             SYSIBM  VARCHAR          128   0 Yes
EXECID             SYSIBM  VARCHAR          1024   0 Yes
NODENUM             SYSIBM  SMALLINT           2   0 Yes
COORDNUM            SYSIBM  SMALLINT           2   0 Yes
APPID              SYSIBM  VARCHAR          255   0 Yes
APPNAME             SYSIBM  VARCHAR          1024   0 Yes
AUTHTYPE            SYSIBM  VARCHAR           32   0 Yes
PKGSCHEMA            SYSIBM  VARCHAR          128   0 Yes
PKGNAME             SYSIBM  VARCHAR          128   0 Yes
PKGSECNUM            SYSIBM  SMALLINT           2   0 Yes
PKGVER             SYSIBM  VARCHAR           64   0 Yes
PLUGINNAME           SYSIBM  VARCHAR           32   0 Yes
LCLTRANSID           SYSIBM  VARCHAR           10   0 Yes
GLBLTRANSID           SYSIBM  VARCHAR           30   0 Yes
CLNTUSERID           SYSIBM  VARCHAR          255   0 Yes
CLNTWRKSTNAME          SYSIBM  VARCHAR          255   0 Yes
CLNTAPPNAME           SYSIBM  VARCHAR          255   0 Yes
CLNTACCSTRING          SYSIBM  VARCHAR          255   0 Yes
TRSTCTXNAME           SYSIBM  VARCHAR          255   0 Yes
CONTRSTTYPE           SYSIBM  INTEGER           4   0 Yes
ROLEINHERITED          SYSIBM  VARCHAR          128   0 Yes

 28 record(s) selected.

I to by było na tyle 🙂

Ten wpis został opublikowany w kategorii DB2 i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz