Monitor zdarzeń (db2 event monitor)

Monitor zdarzeń pozwala na zbieranie informacji dotyczących wybranego zdarzenia.Typowym przykłądem jest pojawianie się zakleszczeń. Uchwycenie momentu kiedy się pojawiają jest bardzo trudne. W tejd sytuacji można posłużyć się właśnie monitorem zdarzeń który automatycznie zbierze informacje o zakleszczeniu gdy tylko się on pojawi. Można go również wykorzystać do zbierania informacji na temat statycznych i dynamicznych instrukcji SQL.

Na początku podłączamy się do bazy danych DB2:

[db2inst1@localhost evmon]$ db2 connect to SAMPLE

 Database Connection Information

 Database server    = DB2/LINUXX8664 9.7.6
 SQL authorization ID  = DB2INST1
 Local database alias  = SAMPLE 

Tworzymy też oddzielny folder gdzie będziemy umieszczać pliki EVT z zapisanymi danymi (binarnymi)

[db2inst1@localhost ~]$ mkdir evmon
[db2inst1@localhost ~]$ cd evmon/
[db2inst1@localhost evmon]$ pwd

/db2/db2home/db2inst1/evmon 

Następnie tworzymy monitor zdarzeń (w naszym przypadku nazwiemy go EVMONITOR:

db2 => create event monitor EVMONITOR FOR DATABASE, STATEMENTS WRITE to file '/db2/db2home/db2inst1/evmon'

DB20000I The SQL command completed successfully. 

W powyższym poleceniu możemy zdefiniować jakie obszary chcemy monitorować:
DATABASE - bazę danych
STATEMENTS - instrukcje
DEADLOCKS - zakleszczenia
TABLESPACES - przestrzenie tabel
BUFFERPOOLS - pule buforów
CONENCTIONS - połaczenia
TRANSACTIONS - transakcje

Uruchamiamy monitor zdarzeń

db2 => set event monitor EVMONITOR STATE=1

DB20000I The SQL command completed successfully. 

teraz wykonujemy operacje na bazach, które są zapisywane do pliku logu monitora zdarzeń. Po zakonczeniu pracy wyłączamy monitor zdarzeń.

db2 => set event monitor EVMONITOR STATE=0

DB20000I The SQL command completed successfully. 

Jesli nie będziemy potrzebowali monitora zdarzeń możemy go usunąć:

db2 => drop event monitor EVMONITOR

DB20000I The SQL command completed successfully. 

Przechodzimy do folderu z logami monitora zdarzeń. Utworzyły się tam pliki z logami o wielkości około 4MB

[db2inst1@localhost evmon]$ ls -la

total 29488
drwxr-xr-x  2 db2inst1 db2iadm1  4096 Sep 21 09:30 .
drwxr-xr-x. 14 db2inst1 db2iadm1  4096 Sep 21 09:08 ..
-rw-r--r--  1 db2inst1 db2iadm1 4082247 Sep 21 09:11 00000000.evt
-rw-r--r--  1 db2inst1 db2iadm1 4092408 Sep 21 09:14 00000001.evt
-rw-r--r--  1 db2inst1 db2iadm1 4095863 Sep 21 09:18 00000002.evt
-rw-r--r--  1 db2inst1 db2iadm1 4082810 Sep 21 09:20 00000003.evt
-rw-r--r--  1 db2inst1 db2iadm1 4091836 Sep 21 09:24 00000004.evt
-rw-r--r--  1 db2inst1 db2iadm1 4092325 Sep 21 09:28 00000005.evt
-rw-r--r--  1 db2inst1 db2iadm1 4082187 Sep 21 09:30 00000006.evt
-rw-r--r--  1 db2inst1 db2iadm1 1550186 Sep 21 09:32 00000007.evt
-rw-r-----  1 db2inst1 db2iadm1   35 Sep 21 09:30 db2event.ctl 

Plik logu jest binarny więc go nie podejrzymy zwykłymi narzędziami typu more lub less. Do przeglądania pliku służy narzędzie DB2EVMON. Opcja more pozwoli na stopniowe odczytanie logu.

db2evmon -path '/db2/db2home/db2inst1/evmon' | more

Można go przerobić tym narzędziem na plik testowy

[db2inst1@localhost evmon]$ db2evmon -path '/db2/db2home/db2inst1/evmon' > log.txt

Reading /db2/db2home/db2inst1/evmon/00000000.evt ... 

Przykładowy log:--------------------------------------------------------------------------
              EVENT LOG HEADER
 Event Monitor name: EVMONITOR
 Server Product ID: SQL09076
 Version of event monitor data: 11
 Byte order: LITTLE ENDIAN
 Number of nodes in db2 instance: 1
 Codepage of database: 1208
 Territory code of database: 1
 Server instance name: db2inst1
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 Database Name: SAMPLE 
 Database Path: /db2/db2home/db2inst1/db2inst1/NODE0000/SQL00001/
 First connection timestamp: 09/20/2017 21:44:44.438081
 Event Monitor Start time:  09/20/2017 21:59:51.904306
--------------------------------------------------------------------------

3) Connection Header Event ...
 Appl Handle: 7
 Appl Id: *LOCAL.db2inst1.170920194444
 Appl Seq number: 00014
 DRDA AS Correlation Token: *LOCAL.db2inst1.170920194444
 Program Name  : db2bp
 Authorization Id: DB2INST1
 Execution Id  : db2inst1
 Codepage Id: 1208
 Territory code: 1
 Client Process Id: 2442
 Client Database Alias: SAMPLE
 Client Product Id: SQL09076
 Client Platform: Linux/X8664
 Client Communication Protocol: Local
 Client Network Name: localhost.localdomai
 Connect timestamp: 09/20/2017 21:44:44.438081

6) Statement Event ...
 Appl Handle: 34
 Appl Id: *LOCAL.db2inst1.170920195545
 Appl Seq number: 00004

 Record is the result of a flush: FALSE
 -------------------------------------------
 Type   : Dynamic
 Operation: Prepare
 Section : 201
 Creator : NULLID 
 Package : SQLC2H23
 Consistency Token : AAAAABBc
 Package Version ID : 
 Cursor  : SQLCUR201
 Cursor was blocking: FALSE
 Text   : select * from DB2INST1.EMPLOYEE
 -------------------------------------------
 Start Time: 09/20/2017 22:00:07.446390
 Stop Time: 09/20/2017 22:00:07.535148
 Elapsed Execution Time: 0.088758 seconds
 Number of Agents created: 1
 User CPU: 0.005910 seconds
 System CPU: 0.000000 seconds
 Statistic fabrication time (milliseconds): 0
 Synchronous runstats time (milliseconds): 0
 Fetch Count: 42
 Sorts: 0
 Total sort time: 0
 Sort overflows: 0
 Rows read: 42
 Rows written: 0
 Internal rows deleted: 0
 Internal rows updated: 0
 Internal rows inserted: 0
 Bufferpool data logical reads: 1
 Bufferpool data physical reads: 0
 Bufferpool temporary data logical reads: 0
 Bufferpool temporary data physical reads: 0
 Bufferpool index logical reads: 0
 Bufferpool index physical reads: 0
 Bufferpool temporary index logical reads: 0
 Bufferpool temporary index physical reads: 0
 Bufferpool xda logical page reads: 0
 Bufferpool xda physical page reads: 0
 Bufferpool temporary xda logical page reads: 0
 Bufferpool temporary xda physical page reads: 0
 SQLCA:
  sqlcode: 0
  sqlstate: 00000

11) Transaction Event ... --- to zdarzenie dotyczy poprzedniego Statement Event
 Appl Handle: 34
  
 Record is the result of a flush: FALSE
 Appl Id: *LOCAL.db2inst1.170920195545
 Appl Seq number: 00004  
 Completion Status: Committed
 Start time: 09/20/2017 22:00:07.446390
 Stop time: 09/20/2017 22:00:07.542513
 Elapsed Execution Time: 0.096123 seconds
 Previous transaction stop time: Not Available
 User CPU: 0.006938 seconds
 System CPU: 0.000000 seconds
 Lock wait time: 0
 Maximum number of locks held: 13
 Lock escalations: 0
 X lock escalations: 0
 Rows Read: 43
 Rows Written: 0
 Log space used: 0

25) Database Event

 Record is the result of a flush: FALSE

 Lock Statistics:
 Lock Waits: 0
 Total time waited on locks (milliseconds): 0
 Deadlocks: 0
 Lock escalations: 0
 X lock escalations: 0
 Lock timeouts: 0

 Sort Statistics:
 Sorts: 2
 Total sort time (milliseconds): 0
 Sort overflows: 0
 Sort share heap high water mark: 256
 Post Shared Memory Threshold Sorts: 0

 Hash Statistics:
 Hash Joins: 0
 Hash Loops: 0
 Hash Join Small Overflows: 0
 Hash Join Overflows: 0
 Post Shared Memory Threshold Hash Joins: 0

 OLAP Statistics:
 OLAP Functions: 0
 OLAP Function Overflows: 0

 Buffer Pool Statistics:
 Buffer pool data logical page reads: 45
 Buffer pool data physical page reads: 3
 Buffer pool temporary data logical page reads: 0
 Buffer pool temporary data physical page reads: 0
 Buffer pool data page writes: 0
 Buffer pool index logical page reads: 51
 Buffer pool index physical page reads: 10
 Buffer pool temporary index logical page reads: 0
 Buffer pool temporary index physical page reads: 0
 Buffer pool index page writes: 0
 Buffer pool xda logical page reads: 14
 Buffer pool xda physical page reads: 3
 Buffer pool temporary xda logical page reads: 0
 Buffer pool temporary xda physical page reads: 0
 Buffer pool xda page writes: 0
 Buffer pool read time (milliseconds): 47
 Buffer pool write time (milliseconds): 0
 Files closed: 0
 Buffer pool asynch data page reads: 0
 Buffer pool asynch data page read reqs: 0
 Buffer pool asynch data writes: 0
 Buffer pool asynch index page reads: 0
 Buffer pool asynch index page read reqs: 0
 Buffer pool asynch index page writes: 0
 Buffer pool asynch xda page reads: 0
 Buffer pool asynch xda page read reqs: 0
 Buffer pool asynch xda writes: 0
 Buffer pool asynch read time: 0
 Buffer pool asynch write time: 0
 No victim buffers available: 0
 Buffer pool LSN gap cleans: 0
 Buffer pool dirty page steal cleans: 0
 Buffer pool dirty page threshold cleans: 0
 Time spent waiting for a prefetch: 0 milliseconds
 Unread prefetch pages: 0

 Direct I/O Statistics:
 Sectors read directly: 82
 Sectors written directly: 0
 Direct read requests: 9
 Direct write requests: 0
 Direct read time: 208
 Direct write time: 0

 SQL Statement counts
 Commit SQL statements: 4
 Rollback SQL statements: 0
 Dynamic SQL statements: 19
 Static SQL stmts: 4
 Failed SQL statements: 0
 Select SQL statements: 3
 Xquery statements: 0
 Data Definition Language SQL statements: 0
 Update/Insert/Delete SQL statements: 0

 Internal counts
 Internal auto rebinds: 0
 Internal rows deleted: 0
 Internal rows updated: 0
 Internal rows inserted: 0
 Internal commits: 1
 Internal rollbacks: 0

 Row counts
 Rows deleted: 0
 Rows inserted: 0
 Rows updated: 0
 Rows selected: 93
 Rows read: 4173

 Binds/Precompiles: 0

 Connection Statistics
 Connections since 1st connect: 0
 Maximum number of connections: 10

 Heap Statistics
 Maximum amount of database heap used: 19791872

 Logging Statistics
 Maximum Secondary Log space used: 0
 Maximum Total Log space used: 1127410
 Log space required for recovery: 0
 Log held up by dirty pages: 0
 Log pages read: 0
 Log read time: 0.000000000 seconds
 Log pages written: 0
 Log write time: 0.000000000 seconds
 Number IO log reads: 0
 Number IO log writes: 0
 Number partial IO: 0
 Log buffer full: 0
 Log data in buffer: 0
 MDC blocks pending cleanup: 0
 File number of first active log: 0
 File number of last active log: 2
 File number of current log: 0
 File number of log being archived: 4294967295

 Package Cache Statistics
 Package Cache Lookups: 6
 Package Cache Inserts: 3
 Package Cache number of overflows: 0
 Package Cache high water mark: 1312392

 Application Section Retrieval Statistics
 Application Section Lookups: 19
 Application Section Inserts: 3

 Catalog Cache Statistics
 Catalog Cache Lookups: 21
 Catalog Cache Inserts: 2
 Catalog Cache Overflows: 0
 Catalog cache high water mark: 356288
 Catalog cache statistics size: 10032

 Statistics collection activities
 Statistic fabrications: 1
 Synchronous runstats: 0
 Asynchronous runstats: 0
 Total statistic fabrication time (milliseconds): 2
 Total synchronous runstats time (milliseconds): 0

 Memory usage:

 Node Number: 0
  Memory Pool Type: Backup/Restore/Util Heap
   Current size (bytes): 65536
   High water mark (bytes): 2949120
   Configured size (bytes): 20512768

 Node Number: 0
  Memory Pool Type: Package Cache
   Current size (bytes): 1441792
   High water mark (bytes): 1441792
   Configured size (bytes): 1310720

 Node Number: 0
  Memory Pool Type: Other Memory
   Current size (bytes): 262144
   High water mark (bytes): 262144
   Configured size (bytes): 20971520

 Node Number: 0
  Memory Pool Type: Catalog Cache Heap
   Current size (bytes): 458752
   High water mark (bytes): 458752
   Configured size (bytes): 851968

 Last Disconnection Time: 09/20/2017 22:00:38.779920

Wszystkie zdarzenie w logu są kolejno ponumerowane. Niestety zdarzenia różnych zakresów są wymieszane w jednym logu (czasami wielkości kilku GB). Aby je rozdzielić i ułatwić ich odczyt najlepiej je umieścić w tabelach bazy danych.

ZAPIS ZDARZEŃ Z EVENT MONITORA DO TABEL BAZY DANYCH

Aby był porządek w tabelach i nie mieszać tabel Event Monitora z tabelami użytkownika proponuję utworzyć specjalny przestrzeń tabel (tablespace) dedykowaną na takie właśnie tabele. Nie będzie on nam zapychał naszego tablespace i łatwiej będzie go można usunąć.

db2 => CREATE TABLESPACE EVENTMON
DB20000I The SQL command completed successfully.

db2 => LIST TABLESPACES

     Tablespaces for Current Database

 ...

 Tablespace ID            = 7
 Name                 = EVENTMON
 Type                 = Database managed space
 Contents               = All permanent data. Large table space.
 State                = 0x0000
  Detailed explanation:
   Normal

Tworzymy Event Monitora z zakresu STATEMENTS z zapisem do tabeli db2inst1.MYEVENT

db2 => create event monitor EVMON_STATEMENT FOR STATEMENTS WRITE TO TABLE STMT(TABLE db2inst1.MYEVENT IN EVENTMON)

Sprawdzamy czy tabela powstała:

db2 => select substr(TABSCHEMA,1,15) AS SCHEMA,substr(TABNAME,1,15) AS TABLE,TBSPACEID,substr(TBSPACE,1,15) AS TABLESPACE from syscat.tables where TBSPACE='EVENTMON'

SCHEMA     TABLE      TBSPACEID TABLESPACE
--------------- --------------- --------- ---------------
DB2INST1    MYEVENT         7 EVENTMON

 1 record(s) selected.

Uruchamiamy działanie monitora zdarzeń EVMON_STATEMENT

db2 => set event monitor EVMON_STATEMENT STATE=1

Teraz wykonujemy różne działania na bazie (selecty, inserty itd). Po ich zakończeniu wyłączamy monitor zdarzeń:

db2 => set event monitor EVMON_STATEMENT STATE=0

Jeśli już nie będziemy go używać, możemy go usunąć:

db2 => drop event monitor EVMON_STATEMENT

Możemy teraz spraqdzić co nam się zarejestrowało

select substr(APPL_ID,1,30) as APPL_ID,START_TIME,' ',STOP_TIME,(timestampdiff(2, char(timestamp(STOP_TIME) - char(timestamp(START_TIME))))) as time, ROWS_READ as ROW_READ,ROWS_WRITTEN as ROW_WRITTEN,TOTAL_SORTS as TOTAL_SORTS, USER_CPU_TIME as USER_CPU_TIME, substr(STMT_TEXT,1,100) as STMT_TEXT from MYEVENT

APPL_ID            START_TIME         3 STOP_TIME         TIME    ROW_READ       ROW_WRITTEN     TOTAL_SORTS     USER_CPU_TIME    STMT_TEXT                                             
------------------------------ -------------------------- - -------------------------- ----------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
*LOCAL.db2inst1.170922141843  2017-09-22-16.32.51.177101  2017-09-22-16.32.51.177225      0          0          0          0         120                                                  
*LOCAL.db2inst1.170922141843  2017-09-22-16.32.51.177242  2017-09-22-16.32.51.183938      0          4          0          0         3518 SELECT TABNAME, TABSCHEMA, TYPE, CREATE_TIME FROM SYSCAT.TABLES WHERE TABSCHEMA = USER ORDER BY TABS
*LOCAL.db2inst1.170922141843  2017-09-22-16.32.51.184045  2017-09-22-16.32.51.184064      0          0          0          0          16 SELECT TABNAME, TABSCHEMA, TYPE, CREATE_TIME FROM SYSCAT.TABLES WHERE TABSCHEMA = USER ORDER BY TABS
...
*LOCAL.db2inst1.170922143342  2017-09-22-16.33.37.925242  2017-09-22-16.33.37.925252      0          0          0          0          7                                                  
*LOCAL.db2inst1.170922143342  2017-09-22-16.33.37.934739  2017-09-22-16.33.37.935380      0          0          0          0          90                                                  
*LOCAL.db2inst1.170922143342  2017-09-22-16.33.37.935703  2017-09-22-16.33.37.935717      0          0          0          0          10                                                  
*LOCAL.db2inst1.170922143342  2017-09-22-16.33.37.935854  2017-09-22-16.33.37.935869      0          0          0          0          10                                                  

 61 record(s) selected.

W podanym zapytaniu dodałem kolumnę w której jest obliczany czas wykonania zapytanie.
Funkcja timestampdiff oblicza różnicę pomiędzy END_TIME i START_TIME. Pierwszy parametr (w zapytaniu równy 2) określa w jakich jednostkach ma być podana różnica czasów:

1 Fractions of a second (przykładowo 179997800)
2 Seconds (179s)
4 Minutes (2min)
8 Hours (0h)
16 Days (0d)
32 Weeks
64 Months
128 Quarters
256 Years

Po wykorzystaniu zarejestrowanych danych z monitora zdarzeń możemy usunąć tabele i całą przestrzeń tabel:

db2 => DROP TABLE db2inst1.MYEVENT

db2 => DROP TABLESPACE EVENTMON

DB20000I The SQL command completed successfully.

Jesli nie interesuje nas gdzie lądują dane (w kórej tabeli) możemy skorzystać z domyślnych tabel DB2 EVENT MONITOR'a.
Podczas tworzenia monitora zdarzeń nie podajemy wtedy nazwy tabeli :

create event monitor EVMON_STATEMENT FOR STATEMENTS WRITE TO TABLE
create event monitor EVMON_CONNECTIONS FOR CONNECTIONS WRITE TO TABLE
create event monitor EVMON_DATABASES FOR DATABASES WRITE TO TABLE
create event monitor EVMON_ACTIVITY FOR ACTIVITIES WRITE TO TABLE
create event monitor EVMON_DEADLOCK FOR DEADLOCKS WITH DETAILS WRITE TO TABLE

Powstają odpowiednio dla każdego zakresu zdarzeń tabele:

CONNHEADER_EVMON_CONNECT
CONNMEMUSE_EVMON_CONNECT
CONN_EVMON_CONNECT
CONTROL_EVMON_CONNECT

STMT_EVMON_STATEMENT
CONNHEADER_EVMON_STATEMENT
CONTROL_EVMON_STATEMENT

CONNHEADER_EVMON_CONNECT
CONNMEMUSE_EVMON_CONNECT
CONN_EVMON_CONNECT
CONTROL_EVMON_CONNECT

CONTROL_EVMON_DATABAS
DBMEMUSE_EVMON_DATABAS
DB_EVMON_DATABAS

ACTIVITYMETRICS_EVMON_ACTIVITY
ACTIVITYSTMT_EVMON_ACTIVITY
ACTIVITYVALS_EVMON_ACTIVITY
ACTIVITY_EVMON_ACTIVITY
CONTROL_EVMON_ACTIVITY

CONNHEADER_EVMON_DEADLOCK
CONTROL_EVMON_DEADLOCK
DEADLOCK_EVMON_DEADLOCK
DLCONN_EVMON_DEADLOCK
DLLOCK_EVMON_DEADLOCK

itd

Nazwy kolumn poszczególnych tabel możemy sprawdzić oczywiście poleceniem:

DESCRIBE TABLE nazwa_tabeli

Ten wpis został opublikowany w kategorii DB2. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz