Baza testowa EMPLOYEES w MySQL

Dziś pokażę jak zainstalować bazę testową EMPLOYEES. Na początek musimy sobie ściągnąć ją ze strony:
https://github.com/datacharmer/test_db/archive/master.zip

Skompresowany plik test_db-master.zip (około 35MB) należy skopiować np do folderu domowego usera MYSQL.
Po skopiowaniu rozpakowujemy plik a następnie wchodzimy do utworzonego folderu test_db-master.
Jeśli na serwerze nie ma zainstalowanego programu UNZIP należy go zainstalować poleceniem:
yum install unzip.x86_64

Rozpakowujemy plik test_db-master.zip
[mysql@localhost ~]$ unzip test_db-master.zip

Archive: test_db-master.zip
6c60bc6b4a49af6aff1b8baea6ed4e4621fee06e
  creating: test_db-master/
 inflating: test_db-master/Changelog
 inflating: test_db-master/README.md
 inflating: test_db-master/employees.sql
 inflating: test_db-master/employees_partitioned.sql
 inflating: test_db-master/employees_partitioned_5.1.sql
  creating: test_db-master/images/
 inflating: test_db-master/images/employees.gif
 inflating: test_db-master/images/employees.jpg
 inflating: test_db-master/images/employees.png
 inflating: test_db-master/load_departments.dump
 inflating: test_db-master/load_dept_emp.dump
 inflating: test_db-master/load_dept_manager.dump
 inflating: test_db-master/load_employees.dump
 inflating: test_db-master/load_salaries1.dump
 inflating: test_db-master/load_salaries2.dump
 inflating: test_db-master/load_salaries3.dump
 inflating: test_db-master/load_titles.dump
 inflating: test_db-master/objects.sql
  creating: test_db-master/sakila/
 inflating: test_db-master/sakila/README.md
 inflating: test_db-master/sakila/sakila-mv-data.sql
 inflating: test_db-master/sakila/sakila-mv-schema.sql
 inflating: test_db-master/show_elapsed.sql
 inflating: test_db-master/sql_test.sh
 inflating: test_db-master/test_employees_md5.sql
 inflating: test_db-master/test_employees_sha.sql

Uruchamiamy wczytanie plików do naszej bazy:

[mysql@localhost test_db-master]$ mysql -u mysql -p < employees.sql

Enter password:
INFO
CREATING DATABASE STRUCTURE
INFO
storage engine: InnoDB
INFO
LOADING departments
INFO
LOADING employees
INFO
LOADING dept_emp
INFO
LOADING dept_manager
INFO
LOADING titles
INFO
LOADING salaries
data_load_time_diff
00:00:32

Baza EMPLOYEES została utworzona i napełniona danymi.

Teraz logujemy się do bazy na usera MYSQL i możemy podłączyć się do bazy:

[mysql@localhost test_db-master]$ mysql -u mysql -p

Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 6
Server version: 5.7.17 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> 

Sprawdzamy czy baza istnieje:
mysql> show databases;

+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| employees     |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |
| testbaza1     |
+--------------------+
6 rows in set (0.00 sec)

Podłączamy się
mysql> use employees

Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed

Wyświetlamy listę tabel w bazie:
mysql> show tables;

+----------------------+
| Tables_in_employees |
+----------------------+
| current_dept_emp   |
| departments     |
| dept_emp       |
| dept_emp_latest_date |
| dept_manager     |
| employees      |
| salaries       |
| titles        |
+----------------------+
8 rows in set (0.00 sec)

Sprawdzamy status tabel
mysql> show table status;

+----------------------+--------+---------+------------+---------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-------------------+----------+----------------+---------+
| Name         | Engine | Version | Row_format | Rows  | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time     | Update_time     | Check_time | Collation     | Checksum | Create_options | Comment |
+----------------------+--------+---------+------------+---------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-------------------+----------+----------------+---------+
| current_dept_emp   | NULL  |  NULL | NULL    |  NULL |      NULL |    NULL |      NULL |     NULL |   NULL |      NULL | NULL        | NULL        | NULL    | NULL       |   NULL | NULL      | VIEW  |
| departments     | InnoDB |   10 | Dynamic  |    9 |      1820 |    16384 |        0 |    16384 |     0 |      NULL | 2017-04-13 14:48:14 | 2017-04-13 14:48:14 | NULL    | cp1250_general_ci |   NULL |        |     |
| dept_emp       | InnoDB |   10 | Dynamic  | 331570 |       36 |  12075008 |        0 |   5783552 |  4194304 |      NULL | 2017-04-13 14:48:14 | 2017-04-13 14:48:21 | NULL    | cp1250_general_ci |   NULL |        |     |
| dept_emp_latest_date | NULL  |  NULL | NULL    |  NULL |      NULL |    NULL |      NULL |     NULL |   NULL |      NULL | NULL        | NULL        | NULL    | NULL       |   NULL | NULL      | VIEW  |
| dept_manager     | InnoDB |   10 | Dynamic  |   24 |      682 |    16384 |        0 |    16384 |     0 |      NULL | 2017-04-13 14:48:14 | 2017-04-13 14:48:21 | NULL    | cp1250_general_ci |   NULL |        |     |
| employees      | InnoDB |   10 | Dynamic  | 299379 |       50 |  15220736 |        0 |      0 |  4194304 |      NULL | 2017-04-13 14:48:14 | 2017-04-13 14:48:17 | NULL    | cp1250_general_ci |   NULL |        |     |
| salaries       | InnoDB |   10 | Dynamic  | 2838426 |       35 |  100270080 |        0 |      0 |  4194304 |      NULL | 2017-04-13 14:48:14 | 2017-04-13 14:48:46 | NULL    | cp1250_general_ci |   NULL |        |     |
| titles        | InnoDB |   10 | Dynamic  | 443021 |       46 |  20512768 |        0 |      0 |  4194304 |      NULL | 2017-04-13 14:48:14 | 2017-04-13 14:48:25 | NULL    | cp1250_general_ci |   NULL |        |     |
+----------------------+--------+---------+------------+---------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-------------------+----------+----------------+---------+
8 rows in set (0.00 sec)

Zawartość kilku tabel (5 wierszy bo jest ich spora ilość):
mysql> select * from employees limit 5;

+--------+------------+------------+-----------+--------+------------+
| emp_no | birth_date | first_name | last_name | gender | hire_date |
+--------+------------+------------+-----------+--------+------------+
| 10001 | 1953-09-02 | Georgi   | Facello  | M   | 1986-06-26 |
| 10002 | 1964-06-02 | Bezalel  | Simmel  | F   | 1985-11-21 |
| 10003 | 1959-12-03 | Parto   | Bamford  | M   | 1986-08-28 |
| 10004 | 1954-05-01 | Chirstian | Koblick  | M   | 1986-12-01 |
| 10005 | 1955-01-21 | Kyoichi  | Maliniak | M   | 1989-09-12 |
+--------+------------+------------+-----------+--------+------------+
5 rows in set (0.00 sec)mysql> select * from departments limit 5;

+---------+------------------+
| dept_no | dept_name    |
+---------+------------------+
| d009  | Customer Service |
| d005  | Development   |
| d002  | Finance     |
| d003  | Human Resources |
| d001  | Marketing    |
+---------+------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from dept_manager limit 5;

+--------+---------+------------+------------+
| emp_no | dept_no | from_date | to_date  |
+--------+---------+------------+------------+
| 110022 | d001  | 1985-01-01 | 1991-10-01 |
| 110039 | d001  | 1991-10-01 | 9999-01-01 |
| 110085 | d002  | 1985-01-01 | 1989-12-17 |
| 110114 | d002  | 1989-12-17 | 9999-01-01 |
| 110183 | d003  | 1985-01-01 | 1992-03-21 |
+--------+---------+------------+------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from salaries limit 5;

+--------+--------+------------+------------+
| emp_no | salary | from_date | to_date  |
+--------+--------+------------+------------+
| 10001 | 60117 | 1986-06-26 | 1987-06-26 |
| 10001 | 62102 | 1987-06-26 | 1988-06-25 |
| 10001 | 66074 | 1988-06-25 | 1989-06-25 |
| 10001 | 66596 | 1989-06-25 | 1990-06-25 |
| 10001 | 66961 | 1990-06-25 | 1991-06-25 |
+--------+--------+------------+------------+
5 rows in set (0.00 sec)

Jako że bazę odzyskiwaliśmy (tworzyliśmy) z usera MYSQL on ma tylko dostęp do danych. Jeśli byśmy chcieli aby inni też mieli dostęp do danych musimy przyznać userom odpowiednie uprawnienia.

create user employees@'%' identified by '123456';
grant all on employees.* to employees@'%' identified by '123456';
grant all on employees.* to employees@'localhost' identified by '123456';
flush privileges;

Możemy się wylogować:
mysql> exit

Ten wpis został opublikowany w kategorii MySQL (MariaDB) i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz