Parametry bazy MySQL

Konfiguracja bazy MySQL jest zapisana w kilkunastu plikach konfiguracyjnych odpowiedzialnych za różne zakresy działania bazy. Aby wyświetlić główne parametry bazy (Server System Variables) należy wykonać polecenie

MariaDB [(none)]> SHOW VARIABLES;

Polecenie zwróci kilkaset parametrów. Pełną listę wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia znajdziemy na stronie:
https://mariadb.com/kb/en/mariadb/server-system-variables/#general_log

Aby wyświetli konkretny parametr musimy użyć opcji WHERE 🙂
Czyli np
MariaDB [(none)]> SHOW variables where Variable_name like 'VERSION';

+---------------+-----------------+
| Variable_name | Value      |
+---------------+-----------------+
| version    | 10.1.22-MariaDB |
+---------------+-----------------+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW variables where Variable_name like 'version%';

+-------------------------+---------------------------------+
| Variable_name      | Value              |
+-------------------------+---------------------------------+
| version         | 10.1.22-MariaDB         |
| version_comment     | MariaDB Server         |
| version_compile_machine | x86_64             |
| version_compile_os   | Linux              |
| version_malloc_library | system jemalloc         |
| version_ssl_library   | OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013 |
+-------------------------+---------------------------------+
6 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW variables where Variable_name like 'license%';

+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| license    | GPL  |
+---------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW variables where Variable_name like 'character%' or variable_name like 'collation%';

+--------------------------+----------------------------+
| Variable_name      | Value           |
+--------------------------+----------------------------+
| character_set_client   | utf8            |
| character_set_connection | utf8            |
| character_set_database  | latin1           |
| character_set_filesystem | binary           |
| character_set_results  | utf8            |
| character_set_server   | latin1           |
| character_set_system   | utf8            |
| character_sets_dir    | /usr/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection   | utf8_general_ci      |
| collation_database    | latin1_swedish_ci     |
| collation_server     | latin1_swedish_ci     |
+--------------------------+----------------------------+
11 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW variables where Variable_name like 'log%';

+---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Variable_name          | Value                                                    |
+---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| log_bin             | OFF                                                     |
| log_bin_basename        |                                                       |
| log_bin_index          |                                                       |
| log_bin_trust_function_creators | OFF                                                     |
| log_error            |                                                       |
| log_output           | FILE                                                     |
| log_queries_not_using_indexes  | OFF                                                     |
| log_slave_updates        | OFF                                                     |
| log_slow_admin_statements    | OFF                                                     |
| log_slow_filter         | admin,filesort,filesort_on_disk,full_join,full_scan,query_cache,query_cache_miss,tmp_table,tmp_table_on_disk |
| log_slow_rate_limit       | 1                                                      |
| log_slow_slave_statements    | OFF                                                     |
| log_slow_verbosity       |                                                       |
| log_tc_size           | 24576                                                    |
| log_warnings          | 1                                                      |
+---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
15 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW variables where Variable_name like 'max%';

+----------------------------+----------------------+
| Variable_name       | Value        |
+----------------------------+----------------------+
| max_allowed_packet     | 4194304       |
| max_binlog_cache_size   | 18446744073709547520 |
| max_binlog_size      | 1073741824      |
| max_binlog_stmt_cache_size | 18446744073709547520 |
| max_connect_errors     | 100         |
| max_connections      | 151         |
| max_delayed_threads    | 20          |
| max_digest_length     | 1024         |
| max_error_count      | 64          |
| max_heap_table_size    | 16777216       |
| max_insert_delayed_threads | 20          |
| max_join_size       | 18446744073709551615 |
| max_length_for_sort_data  | 1024         |
| max_long_data_size     | 4194304       |
| max_prepared_stmt_count  | 16382        |
| max_relay_log_size     | 1073741824      |
| max_seeks_for_key     | 4294967295      |
| max_session_mem_used    | 9223372036854775807 |
| max_sort_length      | 1024         |
| max_sp_recursion_depth   | 0          |
| max_statement_time     | 0.000000       |
| max_tmp_tables       | 32          |
| max_user_connections    | 0          |
| max_write_lock_count    | 4294967295      |
+----------------------------+----------------------+
24 rows in set (0.00 sec)

Ten wpis został opublikowany w kategorii MySQL (MariaDB) i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz