Uprawnienia w MySQL

Pora zająć się użytkownikami i ich uprawnieniami w bazie MySQL

Jakby trzeba było na początku uruchomić bazę danych to:

mysqld --defaults-file=/mysqldata/data/my.cnf &

Jesteśmy zalogowani do bazy, ale na przykład nie pamiętamy na jakiego usera. Żeby to sprawdzić wydajemy polecenie:

mysql> SELECT USER(),CURRENT_USER();

+----------------+----------------+
| USER()     | CURRENT_USER() |
+----------------+----------------+
| root@localhost | root@localhost |
+----------------+----------------+
1 row in set (0.00 sec)

Możemy też dać polecenie STATUS, gdzie jest podany CURRENT USER:

MariaDB [testowadb1]> status

--------------
mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.17, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:     4
Current database:
Current user:      root@localhost
SSL:          Not in use
Current pager:     stdout
Using outfile:     ''
Using delimiter:    ;
Server version:     5.7.17 MySQL Community Server (GPL)
Protocol version:    10
Connection:       Localhost via UNIX socket
Server characterset:  cp1250
Db   characterset:  cp1250
Client characterset:  utf8
Conn. characterset:  utf8
UNIX socket:      /mysqldata/data/baza_mysql.sock
Uptime:         4 min 40 sec

Threads: 2 Questions: 11 Slow queries: 0 Opens: 111 Flush tables: 1 Open tables: 27 Queries per second avg: 0.039
--------------

Jakbyśmy chcieli zobaczyć co dany użytkownik wykonuje:

mysql> show full processlist;

+----+-----------------+-----------+------+---------+------+------------------------+-----------------------+
| Id | User      | Host   | db  | Command | Time | State         | Info         |
+----+-----------------+-----------+------+---------+------+------------------------+-----------------------+
| 1 | event_scheduler | localhost | NULL | Daemon | 314 | Waiting on empty queue | NULL         |
| 4 | root      | localhost | NULL | Query  |  0 | starting        | show full processlist |
+----+-----------------+-----------+------+---------+------+------------------------+-----------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Sprawdzamy uprawnienia dla naszego użytkownika ROOT

mysql> show grants for root@localhost;

+---------------------------------------------------------------------+
| Grants for root@localhost                      |
+---------------------------------------------------------------------+
| GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION |
| GRANT PROXY ON ''@'' TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION    |
+---------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Informacje o użytkownikach

mysql> select user, host from mysql.user;

+-----------+-----------+
| host   | user   |
+-----------+-----------+
| mysql.sys | localhost |
| root   | localhost |
+-----------+-----------+
2 rows in set (0.00 sec)

Jakbyśmy chcieli np zobaczyć uprawnienia userów do odczytu, zapisu itd to możemy rozszerzyć zapytanie;

mysql> select user,host, select_priv, insert_priv, update_priv, delete_priv from mysql.user;

+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| user   | host   | select_priv | insert_priv | update_priv | delete_priv |
+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| root   | localhost | Y      | Y      | Y      | Y      |
| mysql.sys | localhost | N      | N      | N      | N      |
+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Tych uprawnień jest naprawdę sporo 🙂

mysql> desc mysql.user;

+------------------------+-----------------------------------+------+-----+-----------------------+-------+
| Field         | Type               | Null | Key | Default        | Extra |
+------------------------+-----------------------------------+------+-----+-----------------------+-------+
| Host          | char(60)             | NO  | PRI |            |    |
| User          | char(32)             | NO  | PRI |            |    |
| Select_priv      | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Insert_priv      | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Update_priv      | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Delete_priv      | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Create_priv      | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Drop_priv       | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Reload_priv      | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Shutdown_priv     | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Process_priv      | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| File_priv       | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Grant_priv       | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| References_priv    | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Index_priv       | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Alter_priv       | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Show_db_priv      | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Super_priv       | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Create_tmp_table_priv | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Lock_tables_priv    | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Execute_priv      | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Repl_slave_priv    | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Repl_client_priv    | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Create_view_priv    | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Show_view_priv     | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Create_routine_priv  | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Alter_routine_priv   | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Create_user_priv    | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Event_priv       | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Trigger_priv      | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| Create_tablespace_priv | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| ssl_type        | enum('','ANY','X509','SPECIFIED') | NO  |   |            |    |
| ssl_cipher       | blob               | NO  |   | NULL         |    |
| x509_issuer      | blob               | NO  |   | NULL         |    |
| x509_subject      | blob               | NO  |   | NULL         |    |
| max_questions     | int(11) unsigned         | NO  |   | 0           |    |
| max_updates      | int(11) unsigned         | NO  |   | 0           |    |
| max_connections    | int(11) unsigned         | NO  |   | 0           |    |
| max_user_connections  | int(11) unsigned         | NO  |   | 0           |    |
| plugin         | char(64)             | NO  |   | mysql_native_password |    |
| authentication_string | text               | YES |   | NULL         |    |
| password_expired    | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
| password_last_changed | timestamp             | YES |   | NULL         |    |
| password_lifetime   | smallint(5) unsigned       | YES |   | NULL         |    |
| account_locked     | enum('N','Y')           | NO  |   | N           |    |
+------------------------+-----------------------------------+------+-----+-----------------------+-------+
45 rows in set (0.00 sec)

najważniejsze to:
• SELECT– odczytanie danych z tabeli
• INSERT – wstawianie danych do tabeli
• UPDATE – modyfikowanie danych w tabeli
• DELETE – usunięcie danych z tabeli
• REFERENCE – odwoływanie się do innych tabel
• CREATE – tworzenie nowych tabel i baz danych
• DROP – usuwanie tabel oraz baz danych
• ALL PRIVILEGES – wszystkie dostępne uprawnienia

W bazie MySQL jest trochę inaczej (można odpytać np o hasło):

MariaDB [(none)]> SELECT user, host, password, select_priv, insert_priv, shutdown_priv, grant_priv FROM mysql.user where user like 'root';

+------+-----------------------+-------------------------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
| user | host         | password                 | select_priv | insert_priv | shutdown_priv | grant_priv |
+------+-----------------------+-------------------------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
| root | localhost       | *54958E764CE10E50764C2EECBB71D01F08549980 | Y      | Y      | Y       | Y     |
| root | localhost.localdomain |                      | Y      | Y      | Y       | Y     |
| root | 127.0.0.1       |                      | Y      | Y      | Y       | Y     |
| root | ::1          |                      | Y      | Y      | Y       | Y     |
+------+-----------------------+-------------------------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
4 rows in set (0.01 sec)

I to samo wyświetlone w wierszach, a nie w kolumnach dla usera ROOT na host LOCALHOST:

mysql> select * from mysql.user where user like 'root' \G;

*************************** 1. row ***************************
         Host: localhost
         User: root
      Select_priv: Y
      Insert_priv: Y
      Update_priv: Y
      Delete_priv: Y
      Create_priv: Y
       Drop_priv: Y
      Reload_priv: Y
     Shutdown_priv: Y
     Process_priv: Y
       File_priv: Y
      Grant_priv: Y
    References_priv: Y
      Index_priv: Y
      Alter_priv: Y
     Show_db_priv: Y
      Super_priv: Y
 Create_tmp_table_priv: Y
   Lock_tables_priv: Y
     Execute_priv: Y
    Repl_slave_priv: Y
   Repl_client_priv: Y
   Create_view_priv: Y
    Show_view_priv: Y
  Create_routine_priv: Y
  Alter_routine_priv: Y
   Create_user_priv: Y
      Event_priv: Y
     Trigger_priv: Y
Create_tablespace_priv: Y
       ssl_type:
      ssl_cipher:
      x509_issuer:
     x509_subject:
     max_questions: 0
      max_updates: 0
    max_connections: 0
 max_user_connections: 0
        plugin: mysql_native_password
 authentication_string: *E74858DB86EBA20BC33D0AECAE8A8108C56B17FA
   password_expired: N
 password_last_changed: 2017-04-11 20:22:52
   password_lifetime: NULL
    account_locked: N
1 row in set (0.00 sec)

ERROR:
No query specified

W systemie mamy usera MYSQL i takiego samego użytkownika założymy w bazie (zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa)

Aby wygenerować skrypt do tworzenia użytkownika wydajemy polecenie:

mysql> show create user 'root'@'localhost';

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CREATE USER for root@localhost                                                                      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CREATE USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH 'mysql_native_password' AS '*E74858DB86EBA20BC33D0AECAE8A8108C56B17FA' REQUIRE NONE PASSWORD EXPIRE DEFAULT ACCOUNT UNLOCK |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

za jego pomocą stworzymy usera MYSQL posiadającego takie same uprawnienia jak ROOT:

mysql> CREATE USER 'mysql'@'%' IDENTIFIED WITH 'mysql_native_password' AS '*E74858DB86EBA20BC33D0AECAE8A8108C56B17FA';

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> flush privileges;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> show grants for 'mysql'@'localhost';

ERROR 1141 (42000): There is no such grant defined for user 'mysql' on host 'localhost'

A to dlatego że mamy zdefiniowanego usera 'MYSQL’@’%' czyli usera za pomocą którego możemy się podłączyć z każdego miejsca z sieci a nie tylko z lokalnego serwer (localhost)

mysql> show grants for 'mysql'@'%';

+--------------------------------------+
| Grants for newuser2@%        |
+--------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'newuser2'@'%' |
+--------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Możemy się już zalogować do bazy ale user widzi tylko jedną bazę:
mysql> show databases;

+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Porównujemy uprawnienia obu userów:

mysql> select user,host, select_priv, insert_priv, update_priv, delete_priv from mysql.user;

+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| user   | host   | select_priv | insert_priv | update_priv | delete_priv |
+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| root   | localhost | Y      | Y      | Y      | Y      |
| mysql.sys | localhost | N      | N      | N      | N      |
| mysql   | %     | N      | N      | N      | N      |
+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Generujemy skrypt uprawnień dla usera ROOT:

mysql> show grants for 'root'@'localhost';

+---------------------------------------------------------------------+
| Grants for root@localhost                      |
+---------------------------------------------------------------------+
| GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION |
| GRANT PROXY ON ''@'' TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION    |
+---------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

i na jego podstawie tworzymy polecenia przyznające uprawnienia dla naszego nowego usera:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'mysql'@'%' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> GRANT PROXY ON ''@'' TO 'mysql'@'%' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Po zalogowaniu widać wszystkie bazy i user otrzymał uprawnienia takie same jak ROOT:

mysql> select user,host, select_priv, insert_priv, update_priv, delete_priv from mysql.user;

+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| user   | host   | select_priv | insert_priv | update_priv | delete_priv |
+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| root   | localhost | Y      | Y      | Y      | Y      |
| mysql.sys | localhost | N      | N      | N      | N      |
| mysql   | %     | Y      | Y      | Y      | Y      |
+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Stworzymy teraz nowego użytkownika do naszych testów :

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'newuser1'@'%' IDENTIFIED BY 'newuser1';

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Możemy mu po prostu dać uprawnienia do odczytu na wszystkich tabelach we wszystkich bazach:

mysql> GRANT SELECT ON *.* to 'newuser1'@'%';

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

dać uprawnienia tylko dla jednej bazy i wszystkich tabel w niej utworzonych

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON testbaza1.* TO 'newuser1'@'%';

lub nadać my tylko do konkretnej tabeli w konkretnej bazie (TESTTABLE1 w TESTBAZA1);

mysql> grant select on testbaza1.testtable1 to 'newuser1'@'%';

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Zaczytujemy uprawnienia (uruchamiamy to za każdym razem gdy zmieniamy uprawnienia):
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Sprawdzamy w globalnych uprawnieniach i tu nic się nie pojawiło

mysql> select user,host, select_priv, insert_priv, update_priv, delete_priv from mysql.user;

+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| user   | host   | select_priv | insert_priv | update_priv | delete_priv |
+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| root   | localhost | Y      | Y      | Y      | Y      |
| mysql.sys | localhost | N      | N      | N      | N      |
| mysql   | %     | Y      | Y      | Y      | Y      |
| newuser1 | %     | Y      | N      | N      | N      |
+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
5 rows in set (0.00 sec)

ale user uprawnienia ma:

mysql> show grants for 'newuser1'@'%';

+------------------------------------------------------------+
| Grants for newuser1@%                   |
+------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'newuser1'@'%'            |
| GRANT SELECT ON `testbaza1`.`testtable1` TO 'newuser1'@'%' |
+------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Możemy ograniczyć prawa użytkownika tylko do wybranych kolumn w tabeli:
najpierw zabierzemy mu uprawnienia do całej tabeli:
mysql> revoke SELECT ON testbaza1.testtable1 from 'newuser1'@'%';

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)


mysql> flush privileges;

mysql> show grants for 'newuser1'@'%';

+--------------------------------------+
| Grants for newuser1@%        |
+--------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'newuser1'@'%' |
+--------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

a następnie damy tylko do konkretnej kolumny:

mysql> grant select (firstname) on testbaza1.testtable1 to 'newuser1'@'%';

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Użytkownik próbując wyświetlić tabelę otrzyma komunikat:
mysql> select * from testtable1;

ERROR 1143 (42000): SELECT command denied to user 'newuser1'@'localhost' for column 'id' in table 'testtable1'

Ale już wyświetlając tylko jedną kolumnę:
mysql> select firstname from testtable1;

+-----------+
| firstname |
+-----------+
| Anna   |
| Katarzyna |
| Robert  |
| Andrzej  |
| Agnieszka |
| Hubert  |
+-----------+
6 rows in set (0.00 sec)

Uprawnienia do kolumn możemy „mieszać” czyli np:
mysql> GRANT SELECT (col1), INSERT (col1,col2) ON testbaza1.testtabel1 TO 'newuser1'@'%';

Wydajemy polecenie
mysql> grant select on testbaza1.testtable1 to 'newuser1'@'%';
i user może znowu czytać całą tabelę 🙂

Jak widać jest kilka poziomów uprawnień:
• globalny – przyznane uprawnienia obowiązują we wszystkich istniejących bazach,
• baza danych – uprawnienia w zakresie danej bazy danych,
• tabela – w zakresie jednej tabeli,
• kolumna – w zakresie jednej kolumny konkretnej tabeli

Dla sprawdzenie czy user ma prawidłowe uprawnienia, zalogowujemy się do bazy na NEWUSER1:
[root@localhost ~]# mysql -u newuser1 -p

mysql> select * from testbaza1.testtable1;

+----+-----------+------------+------------------------------+
| id | firstname | lastname  | email            |
+----+-----------+------------+------------------------------+
| 1 | Jan    | Kowalski  | jan.kowalski@mail.pl     |
| 3 | Anna   | Nowak   | anna.nowak@mail.pl      |
| 4 | Katarzyna | Polska   | katarzyna.polska@mail.pl   |
| 5 | Robert  | Barski   | robert.barski@mail.pl    |
| 6 | Andrzej  | Dulski   | andrzej.dulski@mail.pl    |
| 7 | Agnieszka | Frankowska | agnieszka.frankowska@mail.pl |
| 8 | Hubert  | Goglewski | hubert.goglewski@mail.pl   |
+----+-----------+------------+------------------------------+
7 rows in set (0.00 sec)

Spróbujemy wyświetlić jakąś inną tabelę
mysql> select * from mysql.user;

ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'newuser'@'localhost' for table 'user'

Aby zabrać uprawnienie używamy polecenia REVOKE

Zabranie wszytskich uprawnień do bazy:
mysql> REVOKE ALL ON *.* FROM 'newuser1'@'%';

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)


mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

lub jakiś konkretnych np prawa do INSERT’ów

mysql> REVOKE INSERT ON *.* FROM 'newuser1'@'%';

Usunięcie użytkownika

Usuwamy go poleceniem DROP USER

MariaDB [(none)]> DROP USER 'newuser1'@'localhost';

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

lub „ręcznie” usuwając go z tabeli mysql.user

MariaDB [(none)]> DELETE FROM mysql.user WHERE User='testusr2.localhost';

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Ten wpis został opublikowany w kategorii MySQL (MariaDB) i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz