Zmiana rozmiaru przestrzeni tabel w Oracle

Domyślnie przestrzenie tabel (tablespace) mają ustawione autorozszerzanie co powoduje, że powiększają swój rozmiar w zależności od potrzeb (same się nie zmniejszają).
Jeśli jakaś przestrzeń się zapycha trzeba ją powiększyć. Można powiększyć znajdujące się na dysku pliki należące do danej przestrzeni lub dodać nowe (np na innym dysku).

Logujemy się do bazy

sqlplus "/as sysdba"

Najpierw możemy sprawdzić wielkość całej bazy:

col "Database Size" format a20
col "Free space" format a20
col "Used space" format a20
select round(sum(used.bytes) / 1024 / 1024 / 1024 ) || ' GB' "Database Size"
, round(sum(used.bytes) / 1024 / 1024 / 1024 ) -
round(free.p / 1024 / 1024 / 1024) || ' GB' "Used space"
, round(free.p / 1024 / 1024 / 1024) || ' GB' "Free space"
from (select bytes
from v$datafile
union all
select bytes
from v$tempfile
union all
select bytes
from v$log) used
, (select sum(bytes) as p
from dba_free_space) free
group by free.p
/

Database Size    Used space      Free space
-------------------- -------------------- --------------------
175 GB        144 GB        31 GB

a następnie zajętość w przestrzeniach tabel zapytaniem:

SELECT /* + RULE */ df.tablespace_name "Tablespace",
df.bytes / (1024 * 1024) "Size (MB)",
SUM(fs.bytes) / (1024 * 1024) "Free (MB)",
Nvl(Round(SUM(fs.bytes) * 100 / df.bytes),1) "% Free",
Round((df.bytes - SUM(fs.bytes)) * 100 / df.bytes) "% Used"
FROM dba_free_space fs,
(SELECT tablespace_name,SUM(bytes) bytes
FROM dba_data_files
GROUP BY tablespace_name) df
WHERE fs.tablespace_name (+) = df.tablespace_name
GROUP BY df.tablespace_name,df.bytes
UNION ALL
SELECT /* + RULE */ df.tablespace_name tspace,
fs.bytes / (1024 * 1024),
SUM(df.bytes_free) / (1024 * 1024),
Nvl(Round((SUM(fs.bytes) - df.bytes_used) * 100 / fs.bytes), 1),
Round((SUM(fs.bytes) - df.bytes_free) * 100 / fs.bytes)
FROM dba_temp_files fs,
(SELECT tablespace_name,bytes_free,bytes_used
FROM v$temp_space_header
GROUP BY tablespace_name,bytes_free,bytes_used) df
WHERE fs.tablespace_name (+) = df.tablespace_name
GROUP BY df.tablespace_name,fs.bytes,df.bytes_free,df.bytes_used
ORDER BY 4 DESC;

Tablespace           Size (MB) Free (MB)   % Free   % Used
------------------------------ ---------- ---------- ---------- ----------
JSON                 1229    1161     94     6
UNDOTBS1               280  240.0625     86     14
USERS                 10   8.3125     83     17
EXAMPLE                50   25.375     51     49
SOE                 2500    1053     42     58
CCDATA                1741    459     26     74
SYSAUX                1024  218.375     21     79
SH                  2253    476     21     79
SYSTEM                1500  154.625     10     90
TPCDSLIKEINDEXES           372     18     5     95
TPCDSLIKE               632     31     5     95
TEMP                 1434     0     0    100

12 rows selected.

Przykładowo powiększymy przestrzeń TPCDSLIKE (wolnego 5%)

Sprawdzamy ilość wolnego miejsca na dysku

SQL> !df -h

Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs       3.8G   0 3.8G  0% /dev
tmpfs        3.8G   0 3.8G  0% /dev/shm
tmpfs        3.8G  17M 3.8G  1% /run
tmpfs        3.8G   0 3.8G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/ol-root  26G 6.8G  20G 27% /
/dev/xvdc1      40G  19G  19G 50% /ORACLE
/dev/xvda1     1014M 174M 841M 18% /boot
tmpfs        773M   0 773M  0% /run/user/1000

Bazy znajdują się w filesystemie /ORACLE więc miejsca jest sporo.

Wyświetlamy nazwy przestrzeni tabel

select * from v$tablespace;

    TS# NAME              INC BIG FLA ENC   CON_ID
---------- ------------------------------ --- --- --- --- ----------
     1 SYSAUX             YES NO YES       0
     0 SYSTEM             YES NO YES       0
     2 UNDOTBS1            YES NO YES       0
     4 USERS             YES NO YES       0
     3 TEMP              NO NO YES       0
     6 EXAMPLE            YES NO YES       0
     7 SOE              YES YES YES       0
     8 SH               YES YES YES       0
     9 CCDATA             YES NO YES       0
    10 TPCDSLIKE           YES NO YES       0
    11 TPCDSLIKEINDEXES        YES YES YES       0
    12 JSON              YES YES YES       0

12 rows selected.

Sprawdzamy czy nasza przestrzeń tabel nie jest typu BIGFILE. Jeśli tak to nie będzie można dołożyć nowego pliku. W naszym przypadku ma ona wartość NO czyli posiada normalne pliki danych.

Wyświetlamy nazwy plików przestrzeni tabel

SQL> col name format a50
SQL> select name,bytes/1024/1024/1024 as ROZMIAR_GB from v$datafile;

NAME                        ROZMIAR_GB
-------------------------------------------------- ----------
/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/system01.dbf    1.46484375
/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/soe01.dbf     2.44140625
/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/sysaux01.dbf        1
/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/undotbs01.dbf    .2734375
/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/example01.dbf   .048828125
/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/users01.dbf    .009765625
/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/sh01.dbf      2.20019531
/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/ccdata.dbf     1.70019531
/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/tpcd01.dbf       .61719
/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/tpcdidx01.dbf    .36328125
/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/json01.dbf     1.20019531

11 rows selected.

Jeśli plików jest sporo (np kilkaset) i ciężko cokolwiek znaleźć można zawęzić wyszukiwanie

select name,bytes/1024/1024/1024 as ROZMIAR_GB from v$datafile where name like '%tpcd01%';

NAME                        ROZMIAR_GB
-------------------------------------------------- ----------
/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/tpcd01.dbf           .6171875

POWIĘKSZENIE PLIKU TABLESPACE

Powiększamy plik tpcd01.dbf do 800MB:

ALTER DATABASE DATAFILE '/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/tpcd01.dbf' RESIZE 800M;

Database altered.

Sprawdzamy

select name,bytes/1024/1024/1024 from v$datafile where name like '%tpcd01%';

NAME                        BYTES/1024/1024/1024
-------------------------------------------------- --------------------
/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/tpcd01.dbf            .78125

Jeśli autorozszerzanie jest wyłączone możemy je właczyć poleceniem:

ALTER TABLESPACE TPCDSLIKE AUTOEXTEND ON NEXT 100M;

Tablespace altered.

DODANIE NOWEGO PLIKU TABLESPACE

ALTER TABLESPACE TPCDSLIKE ADD DATAFILE '/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/tpcd02.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND OFF;

Tablespace altered.

select name,bytes/1024/1024/1024 from v$datafile where name like '%prod_sun_data%';

NAME                        BYTES/1024/1024/1024
-------------------------------------------------- --------------------
/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/tpcd01.dbf           .6171875
/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/tpcd02.dbf           .1021345

Uwaga jest plik tablespace jest typu BIGFILE to nie można do niego dokładać plików. Otrzymamy wtedy komunikat:

ALTER TABLESPACE TPCDSLIKE ADD DATAFILE '/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/tpcd02.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND OFF
*
ERROR at line 1:
ORA-32771: cannot add file to bigfile tablespace

ZMNIEJSZENIE PLIKU TABLESPACE

Na postawie zapytania o rozmiar i zajętość tablespace możemy orientacyjnie określić minimalną wielkość do której możemy zmniejszyć plik tablespace jednak jeśli w wolnej przestrzeni znajdują się jakieś używane bloki danych zmniejszenie poniżej tego poziomu skończy się błędem.

ALTER DATABASE DATAFILE '/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/tpcd01.dbf' RESIZE 500M;

ALTER DATABASE DATAFILE '/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/tpcd01.dbf' RESIZE 500M
*
ERROR at line 1:
ORA-03297: file contains used data beyond requested RESIZE value

Próbujemy z większą wartością

ALTER DATABASE DATAFILE '/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/tpcd01.dbf' RESIZE 650M;

Database altered.

Shrinkowanie tablespace:

alter tablespace TPCDSLIKE shrink space keep 20M;

alter tablespace TPCDSLIKE shrink space keep 20M
*
ERROR at line 1:
ORA-12916: cannot shrink permanent or dictionary managed tablespace

Nie możemy shrinkować przestrzeni typu PERMAMENT.

ZMNIEJSZANIE PLIKU TEMP

Poniższe polecenie zmniejsza tymczasową przestrzeń tabel TEMP do rozmiaru 20MB

alter tablespace temp SHRINK SPACE KEEP 20M;

Tablespace altered.

Tablespace           Size (MB) Free (MB)   % Free   % Used
------------------------------ ---------- ---------- ---------- ----------
TEMP                  20     19     95     5

lub zeshrinkujemy do „zera”

ALTER TABLESPACE temp SHRINK TEMPFILE '/ORACLE/app/oracle/oradata/orcl/temp01.dbf';

Tablespace altered.

Sprawdzamy wielkość i zajętość:

Tablespace           Size (MB) Free (MB)   % Free   % Used
------------------------------ ---------- ---------- ---------- ----------
TEMP              1.9921875     0     0    100

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oracle i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz